Kursus 8: Temakursus – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

MiSU > Opbygning > 8: Temakursus

Kursus 8: Temakursus

Tidspunkt

Blok 4, sent forår

Kvalifikationsbeskrivelse

Gennem arbejdet med 2 mindre temaer i aktuelle forskningsområder indenfor scienceundervisning skal de studerende med temakurset opnå følgende kompetencer:

 • Indsigt i forskningsmetoder (fx kvantitative/kvalitative/komparative/mixed method/…) i scienceundervisning gennem læsning og afsøgning af feltet af forskningslitteratur
 • Refleksioner over egen undervisningspraksis i relation til den læste forskningslitteratur

Indhold

De masterstuderende vælger som samlet hold to temaer. Diskussion af  mulige temaer og valg af tema finder sted i semesteret forud for kursus 8. Nedenstående liste viser eksempler på temaer. De aktuelle muligheder vil afhænge af hvilke undervisere, der er til rådighed:

 • Uformel undervisning: Forskningslitteratur om uformel undervisning - forstået som undervisning udenfor rammerne af undervisningsstedet, såsom museer, naturskoler, osv. – læses for at opnå indsigter i læringspotentialer og læringsudbytter på kort og lang sigt.
 • Innovation i scienceundervisningen: Innovationsbegrebet afklares, og innovative kompetencer og deres evaluering undersøges gennem læsningen af relevant forskningslitteratur indenfor science-området.
 • Argumentation i scienceundervisningen: Argumentationsmodeller undersøges i forhold til elevers diskussioner af science og socio-scientific issues i læsningen af forskningslitteratur, og der diskuteres hvordan man som underviser kan facilitere god argumentation i scienceundervisningen.
 • Videnskabsteori: Gennem forskningslitteratur diskuteres hvordan naturvidenskabelig viden og indsigter opstår og udvikler sig, og dette sættes i relation til sammenhængen mellem forskningsfaget og undervisningsfaget.
 • Undervisning med kinæstetiske øvelser: Forskningslitteratur om brugen af kropslige (kinæstetiske) øvelser som analogier og visualiseringer af science-begreber læses og diskuteres, for at undersøge dets læringspotentialer, hukommelsesskabere og mulige barrierer.
 • Motivation: Læsning af motivationsteorier skaber grobund for diskussioner af modellernes gyldighedsområde og implementerbarhed i egen praksis.
 • Talentarbejde: Formålsdrevet talentudvikling er grundlæggende et spørgsmål om at undervisningsdifferentiere med blik for at udfordre og udvikle kompetencer hos elever der ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt udfordret af naturfagsundervisningen. Forskningslitteratur og egne undervisningserfaringer samstilles i diskussionen og udviklingen af gode eksempler på undervisning der differentierer med blik for talentet.
 • Socio-scientific issues: Socio-scientific issues omhandler relationen mellem naturvidenskabelig viden i forholdet til samfundsrelevante elementer som klimaforandringer, genteknologi, våbenteknologi og energipolitik, herunder etiske overvejelser om brugen af naturvidenskabelige landvindinger. I delmodulet læses relevant forskningslitteratur, der undersøger effekten af at implementere socio-scientific issues i naturfagsundervisning i forhold til kognitiv læring, motivation, dannelse og/eller kompetenceudvikling.
 • Naturvidenskabelig dannelse / scientific literacy: Ved læsning af forskningslitteratur diskuteres om der findes en særlig naturvidenskabelig dannelse og/eller om det generelle dannelsesbegreb kan rumme naturvidenskab, samt hvordan (naturvidenskabelig) dannelse skal forstås, og hvordan man kan undervise med fokus på dannelse.
 • Tværfaglighed: Begrundelser for tværfagligt samarbejde både imellem naturvidenskabelige fag og med fag fra andre fakulteter undersøges i styredokumenter, og forskningslitteraturen undersøges for at afklare på hvilke måder tværfaglighed skal forstås, kan udmønte sig, og de læringsudbytter der findes i forbindelse med tværfagligt arbejde.

Undervisningsformer

Undervisningen består af to på hinanden uafhængige temaer af hver 2 hele dage. Undervisningen tager form af en studiekreds, hvor underviseren styrer processen om at arbejde sig ned i en eller flere forskningsartikler indenfor det valgte tema. Underviseren vælger en eller flere forskningsartikler, og de masterstuderende vil inden for mindst et af temaerne selv skulle finde forskningsartikler, der omhandler temaet, som er af særlig interesse for den masterstuderende.

Eksamensoplysninger

Løbende evaluering, bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.

Begge de to temaer skal bestås ved aflevering af en hjemmeopgave efter de 2 studiekredse indenfor temaet. Her reflekterer den masterstuderende over selvvalgt og/eller underviservalgt forskningslitteratur i forhold til egen undervisningspraksis. Den studerende skal vise forståelse for og kunne kritisk vurdere den valgte forskningslitteratur og dens mulige betydning for egen praksis.

Hjemmeopgaven bedømmes internt af underviseren indenfor temaet med karakteren Bestået/Ikke-bestået.

Begge temaer skal bestås for at modul 8 bestås.