22. oktober 2015

Behov for at styrke gymnasieelevers matematikforståelse

Institut for Naturfagenes Didaktik har på opdrag fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udarbejdet en rapport om aktuelle udfordringer for matematik i de gymnasiale uddannelser. Rapporten er baseret på en række kvantitative og kvalitative undersøgelser som er udført af IND i foråret 2015 i projektet Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov, ligesom resultater fra relevante tidligere undersøgelser også inddrages.

Hovedkonklusionerne, som er uddybet i afsnit 2 i rapporten, er:

  • Stor spredning i elevforudsætninger på B-niveau hold (herunder specielt B til C hævehold), som af lærerne opleves som særlig vanskelig at håndtere på studieretninger som kombinerer B-niveauet med visse ikke-naturvidenskabelige fag; det er også på B-niveauerne, at der er de største problemer med lave eksamenskarakterer (”dumpeprocent”);
  • Skriftlig eksamen lægger i for høj grad op til at træne rutineopgaver baseret på anvendelse af computerbaserede matematikværktøjer (CAS), og dermed til at underprioritere andre faglige mål i undervisningen – herunder mål, som aftagerne efterlyser større fokus på, fx matematisk overblik og læsning af matematikholdig tekst både i og udenfor matematikfaget;
  • Der er brug for en opstramning vedr. formelle rammer om eksamen og opgaveaflevering (fx for at imødegå snyd og manglende opfyldelse af afleveringspligter, og synliggøre behovet for løbende indsats især ift. elever som præsterer mindre godt)
  • Der er tydelige overgangsproblemer mellem grundskolens og de gymnasiale uddannelsers matematik;
  • Der er stor mangel på velkvalificerede kandidater til nye lærerstillinger i matematik, og der er behov for nye initiativer ift. rekruttering og uddannelse af matematikere med de rette forudsætninger for at håndtere udfordringerne i dagens gymnasium, og for sikring af de nødvendige kvalifikationer hos alle der ansættes;
  • Både nyuddannede og erfarne matematiklærere har i dag en række efteruddannelsesbehov, særlig indenfor matematikdidaktik (inkl. stofdidaktik) og anvendt matematik

Læs omtalen af undersøgelsen i fagbladet Folkeskolen: Gymnasiet: Stor spredning på matematik B er en udfordring.

Yderligere information fås ved henvendelse til Carl Winsløw, winslow@ind.ku.dk