Coronavirus Information på dansk / Information in English

Administrative og økonomiske muligheder og udfordringer – University of Copenhagen

31 January 2017

Administrative og økonomiske muligheder og udfordringer

Anita Kildebæk Nielsen og Dina Nielsen, 2017

Rapport fra delprojekt B

I denne analyse er barriererne helt overordnet inddelt i de to temaer administration og økonomi. Det er ikke ensbetydende med, at de to temaer skal forstås som uafhængige af hinanden. De økonomiske og administrative strukturer spiller ind i forhold til hinanden, i nogle tilfælde er de afledt af hinanden. Kortlægningen har illustreret, hvordan barriererne på forskellige måder afgrænser muligheder for det tværdisciplinære undervisningsrum og uddannelsessamarbejder.

Få af de uddannelser, som har deltaget i interviewrunden udtrykker, at det egentlig kører uden de større problemer. Nogle af uddannelserne er relativt nye og har derfor fokus på opstart uden at endnu have det store volumen, som på sigt kan medføre nogle af de samme barrierer som andre mere etablerede uddannelser oplever. Flertallet af uddannelsessamarbejderne, som har deltaget i interviews, oplever dog udfordringer af administrativ eller økonomisk karakter, som sætter barrierer for undervisningen eller den form for tværdisciplinaritet, som er intentionen med uddannelserne.  

På baggrund af kortlægningen er det muligt at tentativt kategorisere tre typer af tværfakultære uddannelsessamarbejder set fra en administrativ kontekst:

  1. Tilkøb af undervisning/underviser på andet fakultet til specifikt fag.
  2. Hvert fakultet leverer fagelementer til et fast studieforløb (jf. samarbejdskontrakt). Administrationen er forankret på ét fakultet, studienævnet for uddannelsen går på tværs af fakulteter og specialet er forankret på de ansvarlige institutter.
  3. Der er ikke en prædefineret fastlagt fagpakke eller et fastlagt studieforløb med prædefinerede fagelementer. I denne model indgår valgfrie elementer, som principielt kan tages på hele KU. For specialet gælder tilsvarende valgfrihed, hvor den studerende ikke er bundet til de samarbejdende institutter eller fakulteter. Det beror på en faglig godkendelse fra studielederens side.

Download pdf:
Tværfakultære uddannelser på KU. Administrative og økonomiske muligheder og udfordringer - Rapport fra delprojekt B