Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelsen har pr. 15. juli 2018 følgende sammensætning

Jens Dolin (formand og webadministrator), Københavns Universitet, dolin@ind.ku.dk

Martin K. Sillasen (Næstformand), VIA University College, msil@via.dk

Anders V. Thomsen, Københavns Professionshøjskole, adth@kp.dk

Louise Nordbjerg, Zoologisk Have København, lob@zoo.dk

Jette Reuss Schmidt, UCN, jrs@ucn.dk

Morten Rask Petersen, UCL, mrpe@ucl.dk

Nicolai Munksby, KP, NIMU@kp.dk

Lars Dupont Seidelin, LSUL/SDU, lds@imada.sdu.dk (suppleant)

Trine Elisabeth Hyllested, KP, TRHY@kp.dk (suppleant)

Nedenfor er foreningens vedtægter. De er inspireret af ESERAs, men tilpasset danske behov. Der kan downloades en kopi her (linket midlertidigt dødt): Vedtægter DASERA

Vedtægter for DASERA pr. 15. juli 2018

1 Navn og status

1.1 Foreningens navn er “Danish Science Education Research Association”, forkortet DASERA.

1.2 ‘Science Education’ svarer til en bred forståelse af naturfagsdidaktik, dvs. refererer til alle aspekter af undervisning og uddannelse i de naturvidenskabelige fag (inklusiv teknologi, engineering mm) for alle aldersgrupper.

1.3 ‘Research’ refererer til alle former for systematiske undersøgelser.

1.4 Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

Foreningens hjemmeside er www.ind.ku.dk/forskning/dasera/.

2 Formål

2.1 Formålet med DASERA er:

at øge omfang og kvalitet af naturfagsdidaktisk forskning og forskningsaktiviteter i Danmark;

at udgøre et forum og et netværk for naturfagsdidaktisk forskningssamarbejde mellem danske institutioner og forskere;

at repræsentere naturfagsdidaktiske forskeres professionelle interesser i Danmark;

at relatere forskningen til såvel uddannelser som policy i Danmark;

3 Medlemsskab

3.1 Personligt medlemsskab er åbent for forskere inden for naturfagsdidaktik. Sproget er dansk/skandinavisk.

3.2 Medlemsskab opnås ved at udfylde hjemmesidens medlemsblanket og indbetale det årlige kontingent på 100 kr.

4 Bestyrelse og generalforsamling

4.1 Foreningens interesser varetages af Generalforsamlingen og Bestyrelsen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og næstformand i forening..

4.2 Hvert personligt medlem har én stemme i valg vedrørende foreningen.

4.3 Bestyrelsen består af syv valgte medlemmer, med en valgperiode på fire år. Der tilstræbes repræsentanter fra universiteter, professionshøjskoler og andre institutioner og organisationer med naturvidenskabelig uddannelsesinteresse, ligesom der tilstræbes bred regional repræsentation.

4.4 Formand vælges særskilt af generalforsamlingen.

4.5 Der vælges to suppleanter, hver for en to-årig periode.

4.6 Bestyrelsen konstituerer sig med  næstformand og kasserer.

4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede.

Afgørelser inden for Bestyrelsen tages ved simpel stemmeflerhed; står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

4.8 En generalforsamling finder sted årligt i forbindelse med Big Bang konferencen eller anden dansk fællesaktivitet for naturfagsdidaktiske forskere, såsom det årlige DASERA-seminar.

Generalforsamling indvarsles af Bestyrelsen via e-mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. Varslingen skal indeholde oplysning om forslag, der sættes til afstemning.

Medlemsforslag der ønskes til afstemning skal være mailet til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, når mindst 5 af de mødende medlemmer forlanger det.

På den ordinære generalforsamling fremlægger Bestyrelsen en skriftlig rapport og et regnskab, som begge offentliggøres.

Valg til Bestyrelsen finder sted under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen diskuterer hvorledes foreningens formål bedst opfyldes.

De på generalforsamlingen tagne beslutninger offentliggøres på foreningens hjemmeside.

4.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Bestyrelsen eller af en tredjedel af medlemmerne. 

Forslag, der skal behandles på ekstraordinær generalforsamling, må indgives samtidig med begæring om dens afholdelse.

4.10 Forslag til ændringer af vedtægterne skal sendes til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingen, hvor der stemmes om ændringsforslag.

Ændringer af vedtægterne skal vedtages med mindst to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer.

4.11 Foreningen driver en hjemmeside, der vedligeholdes af et medlem af foreningen.

5 Aktiviter

5.1 Foreningens formål søges opfyldt på måder som besluttes af Bestyrelsen i overensstemmelse med generalforsamlingens diskussioner og beslutninger.

5.2 Disse måder inkluderer arrangering af et årligt seminar og foreningens generalforsamling.