30. april 2012

IRIS - Interesser og rekruttering til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Faktorer som påvirker rekruttering, fastholdelse og ligestilling mellem kønnene på videregående uddannelser i teknik, naturvidenskab og matematik

IRIS er et projekt som blev gennemført inden for EU’s 7. rammeprogram. Målet var at skabe viden og forskningsbaserede anbefalinger om, hvordan unge, og særligt kvinder, kan tiltrækkes til og fastholdes på uddannelser inden for det tekniske og det naturvidenskabelige område.

Dette overordnede formål blev suppleret med tre forskningsspørgsmål:

 1. På hvilke prioriteringer, overvejelser, værdier og erfaringer bygger unge deres uddannelsesvalg?
 2. Hvad er succesfaktorerne for rekrutteringsinitiativer og –indsatser, som har rettet sig mod rekrutteringen af flere unge til tek-nat-området?
 3. I hvilken grad og af hvilke grunde beslutter tek-nat-studerende sig for at afbryde deres uddannelse før tid?

Som en del af projektet blev der i alle fem involverede lande gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt førsteårsstuderende på udvalgte tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derudover gennemførte de seks forskergrupper, som deltog i projektet, en række delprojekter om rekrutteringsinitiativer, rekrutteringsveje, køn og frafald.

IND havde et særligt ansvar for et delprojekt om frafald og fastholdelse. Et særligt fokus har været at se på valg og frafald, som noget der sker over tid. Inden for dette delprojekt blev gennemført to undersøgelser:

 • I den ene blev seks naturvidenskabeligt orienterede gymnasieklasser (fire fra stx og to fra htx) som blev studenter i juni 2009 fulgt i tre år. I alt 134 besvarede i slutningen af 3.g et spørgeskema om deres erfaringer fra gymnasiet og deres overvejelser om fremtidige studievalg. Af disse blev 38 i slutningen af 3.g interviewet om deres erfaringer med tek-nat og deres overvejelser om videre uddannelse. I alt 20 blev efterfølgende interviewet flere gange om deres valg og deres erfaringer fra pauseår og efter de er begyndt på en tek-nat-uddannelse.
 • I den anden blev gennemført en registeranalyse af uddannelsesforløbene for alle studenter i perioden 1995 til 2009, hvor studenternes valg, gennemførelse og overgang til andre uddannelser analyseres i forhold til forskellige baggrundsvariable, herunder køn og eksamensresultat fra gymnasiet.

IND gennemførte også et projekt med fokus på køn, hvor vi gennem interview og workshopaktiviteter undersøgte studerendes erfaringer med at læse på en uddannelse, hvor det ene køn er kraftigt i overtal. Her kiggede vi på to uddannelser med en overvægt af mænd og en med en overvægt af kvinder.

Projektets varighed: Maj 2009 - april 2012

IND Projektdeltagere: Lars Ulriksen, Lene Møller Madsen, Henriette Tolstrup Holmegaard

Eksterne samarbejdspartnere: Ellen K. Henriksen (projektkoordinator), Fredrik Jensen, Maria Vetleseter Bøe, Marianne Løken (University of Oslo), Justin Dillon, Elaine Regan (King's college London), Jim Ryder, Jaume Ametiller (University of Leeds), Tina Hribar Trifunovic and Slavko Dolinsek (University of Ljubljana), Giuseppe Pellegrini, Alessandra Allegrini, Chiara Segafredo (Associazzione Observa, Italien).

Den 25. november 2014 blev der afholdt en konference med resultater fra IRIS-projektet: Uddannelsesvalg og gennemførelse på universitet.

Konferencen markerede udgivelsen af bogen: Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (Henriksen, Ellen K., Dillon, Justin, Ryder, Jim (Eds.)2014), som samler konklusionerne fra IRIS-projektet og giver perspektiver på, hvor vi skal hen. Bogen udkom i efteråret 2014.

Læs mere om konferencen.

Udgivelser

Bog med bidrag fra den danske og andre dele af IRIS-projektet (Bogen var blandt de 25% mest downloadede e-bøger i den relevante SpringerLink eBook Collection i 2016):

Henriksen, E. K., Dillon, J., & Ryder, J. (Eds.). (2015). Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education. Dordrecht Springer Netherlands.

De kapitler i bogen, som IND har bidraget til, er:

Holmegaard, H. T., Ulriksen, L., & Madsen, L. M. (2015). A Narrative Approach to Understand Students’ Identities and Choices. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 31-42): Springer Netherlands.

Ulriksen, L., Madsen, L., & Holmegaard, H. (2015). Why Do Students in STEM Higher Education Programmes Drop/Opt Out? – Explanations Offered from Research. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 203-217). Dordrecht: Springer Netherlands.

Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T. (2015). What Makes Them Leave and Where Do They Go? Non-completion and Institutional Departures in STEM. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 219-239): Springer Netherlands.

Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T. (2015). The First-Year Experience: Students’ Encounter with Science and Engineering Programmes. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 241-257): Springer Netherlands.

Madsen, L. M., Holmegaard, H. T., & Ulriksen, L. (2015). Being a Woman in a Man’s Place or Being a Man in a Woman’s Place: Insights into Students’ Experiences of Science and Engineering at University. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 315-330): Springer Netherlands.

Ryder, J., Ulriksen, L., & Bøe, M. (2015). Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education: The Contribution of IRIS. In E. K. Henriksen, J. Dillon, & J. Ryder (Eds.), Understanding Student Participation and Choice in Science and Technology Education (pp. 351-366). Dordrecht: Springer Netherlands.

Foreløbig er der udkommet følgende artikler med resultater fra de danske delprojekter:

På dansk:

 • Holmegaard, H. T. (2009). Hvor er studievalgvejlederen? Unges valg af naturvidenskabelige, tekniske og matematiske uddannelser. Ungdomsforskning 8(3-4). 29-36. (http://www.cefu.dk/media/190311/ungdomsforskning_nr_3_og_4_09_v4.pdf)
 • Ulriksen, L. (2010). Hvad er svært for nye universitetsstuderende – og hvad kan vi gøre ved det? Vejlederforrum 4. 43-48
 • Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T. (2011). Hvorfor bliver de ikke?: Hvad fortæller forskningen om frafald på videregående STEM-uddannelser?. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2011(4), 35-55. (https://www.ind.ku.dk/mona/2011)
 • Ulriksen, L., Madsen, L. M., & Holmegaard, H. T. (2012). Sabbatår mindsker risiko for frafald. Dagbladet Politiken.16. oktober (Analyse) (https://www.ind.ku.dk/Nyheder/2012/sabbataar/Politikenanalyse_161012.pdf/)
 • Ulriksen, L., Holmegaard, H. T. & Madsen, L. M. (2013). Rekruttering, markedsføring og forventningsafstemning. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2013(2), 68-78 (https://www.ind.ku.dk/mona/2013/)
 • Madsen, L. M., Holmegaard, H. T., & Ulriksen, L. (2013). At være få blandt de mange. Om hvordan køn forhandles på tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. I C. H. Jørgensen (Red.), Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne (s. 169-186). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2014). Når forventningerne ikke stemmer overens med virkeligheden: En undersøgelse af de studerendes valg og strategier i overgangen til de længere videregående teknat-uddannelser. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 9(16), 44-57. https://tidsskrift.dk/dut/article/view/8832/14526
 • Holmegaard, H. T., Ulriksen, L., & Madsen, L. M. (2015). Hvorfor vælger de unge ikke naturvidenskab? En kvalitativ undersøgelse af gymnasieelevers valgovervejelser og identitetsarbejde. MONA, 2015(3), 43-59.

På engelsk:

 • Ulriksen, L; Madsen, L.M.; Holmegaard, H.T. (2010). What do we know about explanations for drop out/opt out among young people from STM higher education programmes? Studies in Science Education 46 (2), 209-244. (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057267.2010.504549)
 • Ulriksen, L. (2012). Attracting Students and making them Stay: The importance of expectations and experiences in the recruitment and retention of engineering students. In: Proceedings of the 40th SEFI Annual Conference 2012: Engineering Education 2020: Meet the Future. Chapter Keynote Lectures.(pp. 68-81). Brussels, Belgium: SEFI: European Association for Engineering Education. 
 • Holmegaard, H. T. (2012): Students’ Narratives, Negotiations, and Choices. IND’s Skriftserie 26/2012. (Ph.d.-afhandling) København: Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet (Further information at https://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/2012-26-students-narratives/)
 • Ulriksen, L., Holmegaard, H. T., & Madsen, L. M. (2013). Weaving a Bridge of Sense: students' narrative constructions as a lens for understanding students' coping with the gap between expectancies and experiences when entering higher education. European Educational Research Journal, 12(3), 310-319. doi: http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2013.12.3.310   
 • Holmegaard, H., Madsen, L., & Ulriksen, L. (2014). A journey of negotiation and belonging: understanding students’ transitions to science and engineering in higher education. Cultural Studies of Science Education, 9 (3) 755-786. http://dx.doi.org/10.1007/s11422-013-9542-3
 • Holmegaard, H. T., Ulriksen, L. M., & Madsen, L. M. (2014). The Process of Choosing What to Study: A Longitudinal Study of Upper Secondary Students' Identity Work When Choosing Higher Education. Scandinavian Journal of Educational Research, 58 (1), 21-40. (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313831.2012.696212)
 • Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2014). To choose or not to choose Science: Constructions of desirable identities among young people considering a STEM higher education programme. International Journal of Science Education, 36 (2) 186-215 (http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2012.749362)
 • Holmegaard, H. T. (2015). Performing a Choice-Narrative: A qualitative study of the patterns in STEM students’ higher education choices. International Journal of Science Education, 37(9), 1454-1477. doi: 10.1080/09500693.2015.1042940
 • Holmegaard, H. T., Madsen, L. M., & Ulriksen, L. (2016). Where is the engineering I applied for? A longitudinal study of students' transition into higher education engineering, and their considerations of staying or leaving. European Journal of Engineering Education, 41(2), 154-171. doi:10.1080/03043797.2015.1056094
 • Ulriksen, L., Holmegaard, H. T., & Madsen, L. M. (2016). Making sense of curriculum—the transition into science and engineering university programmes. Higher Education, 1-18. 

På IRIS-hjemmesiden findes mere om projektet og en række arbejdspapirer inden for de forskellige delprojekter.