Formelle krav til ansøgeren

Adgangskravet til masteruddannelsen i scienceundervisning er en uddannelse på minimum bachelorniveau inden for et naturvidenskabeligt, sundhedsvidenskabeligt eller teknisk videnskabeligt område. (Herunder tæller også en professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse). Ansøgeren skal desuden kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring som formidler/underviser inden for naturvidenskab efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Som eksempel på relevant erhvervserfaring vil arbejde med undervisning i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser, herunder gennemført pædagogikumforløb, kvalificere.

Der vil kunne optages ansøgere, der ikke opfylder ovenstående, hvis det på baggrund af en konkret vurdering skønnes at ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles med ovenstående. Dog kan der ikke gives dispensation for kravet om mindst to års erhvervserfaring.

Merit og fleksibilitet

Studienævnet har mulighed for at give merit for beståede uddannelseselementer fra en anden godkendt dansk masteruddannelse eller tilsvarende udenlandsk uddannelse, jf. § 16 i bekendtgørelsen nr. 1187 af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen).

Universitetet kan ikke dispensere fra kravet om minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Sprog

Undervisningssproget vil primært være dansk. Ansøgeren skal have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at følge engelsksproget undervisning samt læse engelsksproget litteratur.