Akademiske kompetencer og kvalifikationer

Formålet med masteruddannelsen er, på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, som er erhvervet gennem det adgangsgivende uddannelses- og praksisforløb, at udvikle den studerende fagligt og personligt, herunder udbygge den faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at masteren selvstændigt kan arbejde med et bredt spektrum af problemstillinger inden for
scienceundervisning. Gennem uddannelsen har masteren opnået kompetencer inden for følgende overordnede kompetencemål:

Viden, forståelse og færdigheder

 • have kendskab til nyeste, forskningsbaserede viden inden for scienceundervisning og -formidling
 • kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over teorier, metoder, teknikker og teknologier til scienceundervisning og -formidling, herunder identificere anvendelsesorienterede problemstillinger inden for de enkelte sciencefag.

Kompetencer

 • anvende den nyeste viden indenfor scienceuddannelse og -formidling i planlægning og gennemførelse af undervisning og formidling af science
 • anvende moderne teorier, metoder, teknikker og teknologier (herunder it) til fremme af elevers læring
 • analysere og vurdere undervisnings- eller formidlingsmæssige problemstillinger i forhold til science med anvendelse af metoder og nyeste teknologier
 • skabe en perspektiverende og samfundsrelevant scienceundervisning, herunder inddragelse af uformelle læringsmiljøer i undervisningen
 • skabe kvalificeret virksomheds- og professionskontakt relateret til scienceundervisning
 • igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde blandt sciencelærere og med andre lærergrupper
 • evaluere egen undervisning og effekten heraf i et sciencedidaktisk perspektiv
 • igangsætte, gennemføre og evaluere sciencedidaktiske og -faglige udviklingsinitiativer i en klasse, i et lærerteam og på et gymnasium samt påtage sig professionelt ansvar herfor
 • bidrage til sciencefagenes udvikling på gymnasiet på baggrund af nyeste sciencedidaktisk viden og praksis