Kursus 7: Forandringsagent

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 3, tidligt forår:

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "Forandringsagent" er at give de masterstuderende kompetencer til at gennemføre forandringsprojekter.

Kurset har to hovedelementer:

 • Pædagogisk/didaktisk inspiration til måder at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning
 • Projektstyringselementer

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Vurdere muligheder for forandringer i måden at organisere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og -evaluering
 • Formulere og præsentere en projektplan for et forandringsprojekt.

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

 • Undervisning. Herunder
  • Lektionsstudier, aktionslæring, kollegial supervision, synlig læring eller andre former for undervisningstilrettelæggelse
 • Projektplanlægning. Herunder
  • at opstille målsætninger for et konkret projekt
  • at analysere relevante interessenters relation til projektet
  • at sikre forankring af projektet i organisationen
  • at analysere risici for at projektet ikke opnår de forventede resultater
  • at opstille tids- og ressourceestimater for projektet.

Undervisningsformer

Præsentation fra og dialog med eksterne projektmedarbejdere fra undervisningsudviklingsprojekter, gruppearbejde, holdundervisning.

Kurset er praksisorienteret. Der vil være en kombination af praktiske projektstyringsværktøjer og didaktiske modeller for undervisningsudvikling.

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen, intern bedømmelse, bestået/ikke bestået.

Eksamen er en individuel eksamen mundtlig eksamen med en samlet varighed på 30 minutter (inkl. votering). Eksamen kan undtagelsesvis foregå i grupper. 

Til eksamen præsenterer den studerende en plan for en udviklingsindsats på den studerendes egen uddannelsesinstitution/arbejdsplads.

Eksamen afholdes individuelt eller i mindre grupper efter aftale. Hver person præsenterer sin projektplan. Ved gruppeeksamen skal alle gruppens medlemmer kunne gøre rede for alle aspekter af projektplanen, men gruppen må gerne fordele præsentationen mellem sig.

Den studerende vurderes bestået/ikke bestået ved intern bedømmelse.

Bedømmelseskriterier: Under eksaminationen skal den studerende kunne demonstrere, at de kan anvende begreber, værktøjer og modeller fra MiSU-7. Den studerende skal kunne redegøre for, hvordan den beskrevne indsats tænkes indlejret i praksis på længere sigt, hvordan den kan bidrage til kapacitetsopbygning i organisationen og hvilke udfordringer for forankringen indsatsen tager højde for. 

Der bedømmes som en helhedsbedømmelse, der vægter kvaliteten af skriftligt udarbejdet materiale, præsentation samt den efterfølgende samtale. Det skriftlige materiale præsenteres under eksaminationen, og skal ikke foreligge før eksamen.