Kursus 5: IT i scienceundervisningen

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 1, tidligt efterår

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "IT i scienceundervisningen" er at den studerende på baggrund af et teoretisk fundament kan vurdere it-anvendelsers muligheder, begrænsninger, barrierer og faldgruber i undervisningen samt at den studerende opnår didaktiske kompetencer med henblik på at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning, hvor digitale medier og netmedierede kommunikationsfora er aktualiseret.

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Kritisk at reflektere over sammenhænge mellem læring, undervisning og brug af teknologier
 • Vurdere, begrunde og diskutere valg og fravalg af medier og kommunikationsfora i konkrete undervisningsforløb ud fra et didaktisk perspektiv  
 • Indsamle og analysere empiri fra en konkret undervisningspraksis

Indhold

Kurset er organiseret i følgende temaer:

1. Læring, undervisning og it

 • Centrale begreber
 • Didaktisk rammesætning
 • Empiriske metoder

2. Digitale medier i undervisningen

 • Forskningsbaserede undersøgelser af it-anvendelser i undervisning
 • Didaktiske overvejelser, hvornår, hvordan og hvorfor it-brug i undervisningen

3. Netmedierede undervisningsfora

 • Forskningsbaserede undersøgelser af it-anvendelser i undervisning II
 • Didaktiske overvejelser, hvornår, hvordan og hvorfor it-brug i undervisningen

4. Undervisningsaktiviteter og læringsudbytte

 • Samarbejds-, delings- og produktionsværktøjer
 • Undervisningsformer og -organisering, herunder feedback og evaluering

Faglige forudsætninger

Da kurset ikke er et ”hands-on”-kursus, men et didaktisk kursus, forventes det, at kursisten har basal kendskab til netmedierede kommunikationsplatforme og medier som fx podcast, video, i- og e-bøger. Det forventes, at kursisten kan deltage i netmedierede undervisningsaktiviteter gennem kursusforløbet. 

Undervisningsformer

Forelæsning, gruppearbejde og netmedierede aktiviteter mellem 4 dagseminarer.

Kurset er baseret på aktiv deltagelse både i den tilstedeværelsesbaserede undervisning og den net-baserede undervisning. Det forventes at kursisten har arbejdet med netaktiviteterne, der lægger op til den tilstedeværelsesbaserede undervisning gennem hele forløbet. Disse aktiviteter kan kursisten vælge at inddrage i sin synopsis. Netaktiviteterne inkluderer netmedieret feedback fra medkursister.

Forløbet er, udover den teoretiske forankring, forankret i kursisternes egne fremlagte undervisningsforløbsplaner, inklusive egenproduktioner af læringsressourcer fx i form af podcast, vodcast og screencast samt brug af samarbejds-, delings- og produktionsværktøjer.

Kursets fokus er på pædagogisk/didaktisk brug af og refleksioner over en bred vifte af teknologier.

Kursisterne får løbende vejledning i synopsisprocessen. Denne kan både være campusbaseret og netmedieret.

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen, ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Mundlig eksamen inklusive votering er af 30 minutters varighed på baggrund af en indleveret synopsis, som fx kan tage udgangspunkt i et design af et konkret undervisningsforløb, der er gennemført eller vil blive gennemført, og hvor it-baserede læringsressourcer, elevproduktioner, lærerfeedback-formater mm., produceret under kursusmodulet inddrages. Den indleverede synopsis skal indeholde beskrivelse og refleksion over indsamling og analyse af empiri fra en undervisningspraksis, fx i form af en mindre empirisk undersøgelse af en konkret undervisningspraksis.

Bedømmelse efter 7-trins-skalaen.

Det er en forudsætning for indstilling til afsluttende prøve at kursisten har deltaget aktivt i undervisningen og de relaterede netaktiviteter.