Kursus 4: Motivation, relevans og undervisning – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 4: Motivation

Kursus 4: Motivation, relevans og undervisning 

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 4, sent forår

Kvalifikationsbeskrivelse

Formål med kurset "Motivation, relevans og undervisning" er at udvide de masterstuderendes praktiske erfaringer i undersøgelsesbaserede forløb med en teoretisk overbygning. Motivation er en afgørende faktor for god læring, og netop elevcentrerede og undersøgelsesbaserede undervisningsformer kan give eleverne ejerskab over deres arbejde og virke motiverende. Samtidig er eksperimentelt arbejde og observationer centralt i forskningsprocessen i naturfagene, hvorfor undersøgelsesbaseret undervisning også udvikler elevernes naturvidenskabelige kompetence. Endeligt kan elever ofte efterspørge relevansen af deres fag, hvorfor der i dette kursus indgår diskussioner af forskellige opfattelser af almendannelse og fagenes relevans.

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

  • Reflektere over elevmotivation og elevcentrerede arbejdsformer
  • Beherske elementær videnskabsteoretisk indsigt i fagene med henblik på at målsætte og evaluere elevernes naturfaglige kompetenceudvikling
  • Demonstrere forskellige tilgange til og argumenter for fagenes relevans både som studieforberedende element og som central del af almendannelsen

Indhold

Igennem modulet berøres temaerne

  • Forskellige teorier om motivation og læringsteori
  • Graden af åbenhed i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), og dets betydning for elevernes motivation, læring m.m.
  • 6F-modellen for UBNU og dens sammenhæng med naturvidenskabsteori
  • Forskellige tilgange til hvad almendannelse er, og hvilken rolle naturfagene spiller heri

Undervisningsformer

Forelæsninger med efterfølgende diskussion, gruppearbejde, m.m

Kurset er en teoretisk overbygning på kursus 3. De masterstuderende vil gennem diskussioner af forelæsninger/oplæg og referat til egne erfaringer reflektere over kursets temaer.

Eksamensoplysninger

Eksamen er en mundtlig eksamen af 25 minutters varighed, hvor den studerende fremlægger og diskuterer et UBNU-forløb. Interne bedømmelse efter 7-trins-skalaen.