Kursus1: Naturfagsdidaktik – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 1. Naturfagsdidaktik

Kursus 1: Naturfagsdidaktik

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 1, tidligt efterår

Kvalifikationsbeskrivelse

Kurset "Naturfagsdidaktik" skal give de masterstuderende et overblik over det naturfagsdidaktiske felt og koble centrale naturfagsdidaktiske begreber og problematikker til den studerendes egen praksis.

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

  • Inddrage relevante begreber og teorier og internationale eksempler til vurdering af læringsmål og læreplaner
  • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale
  • På et videnskabeligt grundlag kunne formulere og analysere problemstillinger og – løsninger i forbindelse med undervisning i sit fag samt fokusere egen kompetenceudvikling.

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

  • Begrundelser og læreplaner, herunder kobling mellem (fag)faglige og generiske kompetencer og inddragelse af nyere læringsmål (fx anvendelsesorientering, innovation, talent etc.)
  • Teorier om læring og undervisning af naturvidenskab sat i relation til forskellige undervisningsformer i de naturvidenskabelige fag
  • De naturvidenskabelige fag i samspil med andre fag
  • Forskellige teorier om elevmotivation
  • Forskellige metoder til at undersøge egen og andres praksis

Undervisningsformer

Forelæsning, gruppearbejde, holdundervisning, undervisningsobservation

Eksamensoplysninger

Løbende evaluering, bestået/ikke-bestået og intern censur.

Eksamen vil bestå af løbende evalueringer i form af portfolio med refleksioner over analyse af egen undervisning, plenumfremlæggelse af relevant litteratur relateret til praksis og problemformuleringer med bud på løsningsveje.