Kursus 6: Praktisk arbejde og feedback – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 6: Praktisk arbejde

Kursus 6: Praktisk arbejde og feedback

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Blok 2, sent efterår

Tid og sted i efteråret 2017

Undervisningssted: Nyborg Gymnasium, Skolebakken 13, 5800 Nyborg.
Tid: 9:45-16:30
Datoer: Undervisningsdage ligger på mandage. Eksamen efter kursus 6 ligger onsdag eller torsdag.

Uge 44: 30. oktober
Uge 46: 13. november
Uge 48: 27. november
Uge 50: 11. december
Eksamen i uge 51: Onsdag 20/12 eller torsdag 21/12

Tilmelding til kurset som enkeltfag

Kurset koster 6000 kr.
Tilmelding via AU's hjemmeside senest 9. oktober 2017. Du kan læse mere om hvordan man tilmelder sig enkeltfag: Tilmelding

Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelsen er revideret i maj 2017 med øget fokus på feedback, gældende fra efteråret 2017.
Download kort beskrivelse: Praktisk arbejde og feedback - information om enkeltfag

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset er at koble feedbackformer - både formative og summative - til elevaktiviteter med et praktisk indhold. Det involverer overvejelser om feedbackens formål og udformning i forhold til progressioner og muligt læringsudbytte i praktisk arbejde. Digitale teknologier integreres som en del af både praktisk arbejde og feedback. 

 Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

  • tilpasse forskningsbaserede feedbackformer til egen praksis og anvende dem i forbindelse med elevarbejde med et praktisk indhold.
  • Undersøge feltet praktisk arbejde og reflektere over praktisk arbejdes rolle i naturfagene og naturfagsundervisningen
  • begrunde, vurdere og diskutere egne og andre masterstuderendes valg af feedback former i forhold til et givent arbejde med praktisk indhold, herunder valg og fravalg af teknologiske hjælpemidler.

Indhold

Kurset er organiseret i fire temaer:

  1. Mundtlig feedback-formater i forbindelse med praktisk arbejde både spontant i undervisningen (fx. laboratoriearbejde, feltture eller museumsbesøg) og som en ritualiseret handling (fx. elevpræsentationer)
  2. Skriftlige feedbackformer med fokus på elevernes brug af feedbacken i praktisk arbejde fremadrettet
  3. Elev-elev feedback-formater både mundtlige og skriftlige i forbindelse med aktiviteter med et praktisk indhold
  4. Selvevalueringsformater i forbindelse med praktisk arbejde.

På tværs af temaerne arbejdes ydermere med at observere, analysere og begrunde tegn på læring i elevaktiviteter med praktisk indhold

Undervisningsformer

  • Selvstændigt arbejde hjemme både før og mellem undervisningsgange. Her vil der være fokus på artikellæsning og afprøvning af feedbackformater.
  • Gruppearbejde og oplæg til selve undervisningsgangene. Underviserne tager rollen som facilitatorer og vejvisere i litteraturen snarere end uddelere af viden.
  • It-medieret undervisning, hvor deltagerne forventes at lave indlæg på vores interne diskussionsforum og at aflevere og give feedback på skriftlige produkter der illustrerer brugen af feedback i elevaktiviteter med praktisk indhold.

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen, bestået/ikke-bestået, intern bedømmelse.

Mellem hver kursusgang afprøver den masterstuderende et feedback-format i forbindelse med praktisk arbejde, som passer til det forhåndenværende tema. Den masterstuderende beskriver hvordan feedbackformatet blev udmøntet i en lektion/forløb og udvælger et konkret eksempel på feedback i forbindelse med praktisk arbejde og beskriver, hvordan det kunne bidrage til elevens læringsudbytte.

Efter hver aflevering giver den masterstuderende feedback til en anden masterstuderende baseret på kriterier der er kendt på forhånd.

Til eksamen vælger den masterstuderende et af sine fire eksempler på brug af feedback i praktisk arbejde. Den masterstuderende skal dernæst mundtligt og gerne ved brug af digital eller anden visualisering analysere eksemplet i forhold til kursets læringsmål. Endelig skal den masterstuderende analysere og kritisk reflektere over den feedback denne har fået i forbindelse med både afprøvning og aflevering med henblik på fremtidige justeringer.