Foredrag på MONA-konferencen 4. okt. 

The Principles of Inquiry-Based Science Education

Wynne Harlen

Abstract: Inquiry-based learning and teaching is being advocated in countries across the globe as the means to developing, within the population, understanding of aspects of science as necessary for making informed decisions about matters such as concern personal and public health, the environment and energy conservation. Although there is some research evidence of the positive impact on conceptual understanding there is a danger of embracing a slogan, using the label ‘IBSE' too readily for practice which does not really support the intentions behind the full meaning of the term. This presentation, therefore, begins from a discussion of effective practice in science education, considers what is known about how students learn and current thinking about what students should be learning in science. Drawing out what this means for classroom activities and what pedagogy is required in order to bring about intended learning means, we can place IBSE in the context of the range of pedagogical approaches which are needed for students to achieve the goals of science education and lead to some underlying principles.

The principles of Inquiry Based Mathematics Education

Jane Imrie, NCETM, UK

Abstract: The National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics (NCETM) in England was set up by the government in 2006 to support professional development for teachers of mathematics within and across all phases of education, from early years to post-16. The Centre provides a national infrastructure and tools, online through its portal and face-to-face, which together enable teachers of mathematics to develop their pedagogy, to collaborate and to share good practice. The Centre does not espouse one model of professional development, but rather promotes effective practice relevant to the local situation based on evidence or research. A recent evaluation noted that "...impact emanates from the distinctive approach of the NCETM, in particular a strong commitment to evidence-led teaching and learning and to locally-led changes in teaching and learning informed by high quality research."

There are curricular developments in England that aim to promote inquiry-based approaches to teaching and learning and a number of the projects instigated or supported by the NCETM are focussed on supporting teachers in developing such approaches. This talk aims to give an overview of some of these initiatives related materials.

Inquiry-based science education: A path to follow, or a cul-de-sac?

Robin Millar, University of York, UK

Abstract: The term ‘Inquiry based science education' (IBSE) currently dominates the discussion of science curriculum and science teacher education at European level. Funding from EU sources seems to be available only to projects that claim to support or promote IBSE. I will question the wisdom of this orthodoxy, suggesting that: IBSE is not clearly defined; the reasons its supporters give for advocating it are confused and unclear; there is no clear warrant from research for claiming that IBSE ‘works' better than other approaches; and that most accepted viewpoints on the epistemology of science point to the impossibility of achieving an understanding of science through personal enquiry. I will argue that the current enthusiasm for IBSE is a distraction from the real challenge of science education -finding ways of engaging students in the task of improving their personal understanding of a body of consensually accepted knowledge.

Workshopper på MONA-konferencen 4. oktober

Mette Andresen: Undersøgelsesbaseret matematik i flerfaglige sammenhænge

I workshoppen bliver der lejlighed til at arbejde med konkrete undervisningsoplæg fra bogen ‘Levende Matematik i flerfaglige sammenhænge' 2011, NAVIMAT. Workshoppen indledes med et oplæg om didaktiske potentialer i at indlejre eksperimenterende og undersøgende matematikaktiviteter i flerfaglige sammenhænge med varierende grad af faglige samspil. Deltagerne forventes derefter at gennemarbejde et eller flere flerfaglige forløb med henblk på kritisk analyse og diskussion af potentialerne.

Steffen Elmose og Martin Sillasen: IBSME i læreruddannelserne

I de sidste par år er der gennemført udviklingsarbejder på flere læreruddannelser med IBSME som omdrejningspunkt. De lærerstuderende har deltaget i IBSME-prægede undervisningsforløb i deres linjefag, og de har efterfølgende afprøvet undervisningsformen i forbindelse med deres praktik i folkeskolen. Resultater fra nogle af disse udviklingsprojekter vil blive præsenteret. Desuden vil oplægsholderne lægge op til diskussion af rammerne for IBSME-præget undervisning på læreruddannelsen samt de studerendes forudsætninger for at bringe undervisningsformen ud i anvendelse i folkeskolen. 

Lars Brian Krogh & Hanne Møller Andersen: Hvad skal der til for at IBSE for alvor bliver motiverende? IBSE-orienteret efteruddannelse af gymnasielærere

I et nyligt udviklingsprojekt har vi set, hvorledes naturvidenskabelige lærere næsten automatisk tænker i IBSE-baner, når de bliver bedt om at lave en særligt motiverende undervisning. Så der synes at være en erfaringsbaseret kobling mellem IBSE og motivation. Forskningslitteraturen på området anerkender nok IBSE's potentiale for at motivere, men gør det samtidig klart, at dette potentiale på ingen måde indløses automatisk. Det forudsætter, at lærerne har en praksisrettet indsigt i motivationsteori, som giver opmærksomhedspunkter og handlemuligheder i såvel undervisningen, som planlægningen af denne.

I denne workshop vil vi med udgangspunkt i før omtalte projekt redegøre for, hvad vi forstår ved en praksisrettet indsigt i motivationsteori, samt indkredse hvilke fokuspunkter og handlemuligheder en sådan indsigt giver for IBSE-orienteret tilgang. Derudover vil vi inddrage workshop-deltagerne i refleksive øvelser og diskussioner, som dels skal give rum for bearbejdning og forholden sig til vore inputs, men samtidig tjener til at illustrere, hvorledes man kan arbejde med motivationsteori i sammenhæng af læreruddannelse/-efteruddannelse. Løbende vil vi i denne del prøve at videregive erfaringer og overvejelser fra vores brug af den slags øvelser ift. efteruddannelse af gymnasielærere.

Lars D Østergaard: IBSE i børnehave og indskoling

Fokus på den sociokulturelt forankrede dialog i den eksplorerende naturfagsundervisning: Deltagerstyret Undersøgende & Problembaseret metode

En af de udfordringer der er i IBSE, er dialogens betydning i samspillet børnene imellem og mellem børn og voksne. I workshoppen vil der med udgangspunkt i forskningsprojektet NatSats blive fokuseret på dialogens betydning for bl.a. hypotesedannelse som udgangspunkt for problembaseret undersøgende aktiviteter. På baggrund af korte oplæg om bl.a. IBSE i sociokulturelt skær og dialogens betydning for læring, vil begreberne dialog, naturfaglig læring og hypotese blive diskuteret, og efterfølgende anvendt i analysen af forskellige eksempler på IBSE-relaterede aktiviteter, som de har udspillet sig i børnehaver og i indskolingen.

Efter oplæg og fortolkning af analyserne vil vi med udgangspunkt i tidligere diskussion om dialogens betydning opstille nogle retningslinjer, råd og ideer til hvordan den sociokulturelt forankrede dialog i den eksplorerende naturfagsundervisning fremmes med henblik på at øge elevernes læring.