2. juni 2016

Juni-MONA på vej ud i sommervarmen

Matematik- og Naturfagsdidaktik

MONA's sommernummer er netop udkommet. Læs bl.a. om effekter af Science Camp, scenarieorienteret planlægning i matematik, kønsforskelle i gymnasiematematik og professionshøjskolers forskning inden for MONA's område.

Juniudgaven af MONA er i disse dage på vej ud i trykt udgave til alle abonnenter. Er du abonnent, har du også fuld adgang til den elektroniske udgave her. Øvrige må nøjes med nogle af teksterne.

Denne udgave har tre artikler, en aktuel analyse og seks kommentarer til tidligere artikler samt nyheder.

I artiklen Effekter af en Science Camp undersøger Linda Ahrenkiel, Morten Christensen, Stine Caspersen og Gitte Grønlund fire science camps afholdt for elever på 8. klassetrin og vurderer disses bidrag til elementer af et naturfagligt dannelsesbegreb som det er blevet defineret af Svein Sjøberg. Undersøgelsen indeholder en operationalisering af begrebet, og forfatterne konkluderer at Science Camps kan bruges som bidrag til at fremme naturfaglig dannelse.

Artiklen Scenarieorienteret planlægning i matematik - Matematiklæreres opmærksomhed på sikre og usikre elevers motivation af Peter Brodersen og Mette Hjelmborg diskuterer hvordan man kan undersøge læreres forståelse af og forestillinger om usikre og sikre elevers motivation i faget matematik. Det er sket i kompetenceudviklingsprojektet Tegn på Læring som har haft begrebet scenarieorienteret forberedelse som centralt omdrejningspunkt. Undersøgelsen sammenlignede lærere fra interventionsgruppen og lærere fra en kontrolgruppe og kunne konstatere signifikant forskel mellem interventionslærerne og kontrolgruppelærerne hvad angår identifikationen af de usikre elever. Dermed indikerer resultaterne at hvis læreren anvender en scenarieorienteret forberedelse, kan det skærpe opmærksomheden på usikre elevers motivation i matematik.

I artiklen Hvad er det med de drenge? præsenterer Louise Bøtchier Meyer resultater af en undersøgelse af kønsforskelle i kulturer i det almene gymnasium i matematik på B-niveau. Nogle drenge synes at være styret af (manglende) lyst, og værdier fra drengenes fritid og ungdom trækker dem væk fra skoleprojektet således at de spændes ud mellem skolens værdier og værdier fra venskabsrelationer. Et sådant pres ser ikke ud til i samme grad at være til stede for pigerne. De arbejder mere fokuserede og fremstår mere målrettede end drengene. Artiklen slutter med gode råd om praksis, baseret på forfatterens undersøgelse og erfaringer.

I dette nummers Aktuelle Analyse Professionshøjskolernes nye rolle inden for forskning og udvikling beskriver Tobias Høygaard Lindeberg og Henrik Busch effekterne af at rammerne for professionshøjskolernes forskning og udvikling er blevet markant ændret i 2013. Artiklen tager afsæt i en interessentbaseret forståelse af kvalitet i forskning og udvikling og analyserer et bestemt projekt, Tidlig Matematikindsats til Marginalgrupper, ud fra hhv. et aftager-, et studenter- og et forskningsperspektiv. Konklusionen er at professionshøjskolernes forskning og udvikling i høj grad vil være orienteret mod de samfundsudfordringer, professionerne forventes at bidrage til at løse, såvel som mod konkrete bidrag til professionsuddannelserne, i tæt samspil med praksis og de øvrige danske forskningsinstitutioner.

Sidste nummers to artikler har hver fået tre kommentarer denne gang. CAS i folkeskolens matematikundervisning - med øget læringsudbytte for drenge på mellemtrinnet af Arne Mogensen, Adrian Bull og Mette Hesselholt Henne Hansen kommenteres af Rune Hansen, af Peter Weng og af Lisser Rye Ejersbo, mens Science i vuggestue og børnehave af Stig Broström og Thorleif Frøkjær får reaktioner fra Linda Ahrenkiel og Morten Rask, fra Niels Ejbye-Ernst samt fra Frank Storgaard.