25. september 2022

Grundskoleelevers oplevelse af SSI-undervisning i en STEM-kontekst.

Grundskoleelevers oplevelse af SSI-undervisning i en STEM-kontekst. [pdf, 2.3MB]

IND's studenterserie nr. 109. Specialerapport. Kandidat i STEM-undervisning.

Anja Rousing Lauridsen & Jonas Traczyk Jensen, 2022.

Vejledere: Jan Alexis Nielsen & Morten Rask Petersen

Abstract

På internationalt og nationalt plan har der gennem den seneste årrække været en stor interesse for STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik), og ligeledes har der i større grad end tidligere været et fokus på, at undervisningen skal vedrøre Socio Scientific Issues (SSI). I efterårssemesteret 2021 fremkom det af Jonas Traczyk Jensens systematiske litteraturreview, at der kun findes et relativt lille (N=5) antal publikationer omhandlende empiriske undersøgelser, som sammenkobler begreberne SSI og STEM.

Formålet med dette speciale har været at undersøge grundskoleelevers oplevelse af SSI-undervisning i en STEM-kontekst. Da SSI-undervisning i en STEM-kontekst endnu ikke er implementeret i danske grundskoler, har vi fundet det nødvendigt at designe et SSI-undervisningsforløb i en STEM-kontekst, der kan danne grundlag for undersøgelsen. Vores forståelse af SSI-undervisning i en STEM-kontekst, som præsenteres i specialet, er undervisning centreret om en aktuel og kompleks problemstilling indeholdende flere af STEM-disciplinerne. Eleverne arbejder undersøgelsesbaseret og fagoverskridende, idet de foruden naturvidenskabelig viden også skal inddrage etisk, social og samfundsmæssig viden for at kunne argumentere og debattere problemstillingen samt tage en beslutning ift., hvordan problematikken skal håndteres. De empiriske undersøgelser for dette speciale udgøres af tre kvalitative semistrukturerede fokusgruppeinterview med i alt 12 respondenter fra henholdsvis 8., 9. og 10.klassetrin i den danske grundskole. Ved brug af tematisk analyse er vi kommet frem til seks forskellige tematikker, som eleverne italesætter om deres oplevelser med SSI-undervisningen i en STEM-kontekst.

På baggrund af vores undersøgelse kan vi konkludere følgende:
▪ Eleverne benytter andre fag som analogi til at beskrive undervisningen.
▪ Eleverne har forskellige oplevelser med undervisningen og har både positive og negative tilkendegivelser.
▪ Eleverne vil gerne tilkendegive deres meninger i undervisningen.
▪ Elevernes tager implicit stilling til undervisningens didaktik, idet de forholder sig til rammer, læringsmetoder og stilladsering af undervisningen.
▪ Eleverne beskriver klassekulturens betydningen for undervisningen.
▪ Eleverne kan bruge deres viden uden for skolekonteksten.

Vi kan på baggrund af undersøgelsen ikke udtale os om, hvor overførbare og evt. hyppige disse tematikker er blandt andre grundskolelever, men vi har dokumenteret tematikkernes eksistens blandt respondenterne.