6. juli 2021

Styrkelse af motivation gennem Webinar og Green Screen

Styrkelse af motivation gennem Webinar og Green Screen [5.5 MB]

IND's studenterserie nr. 97. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Maibritt Oksen og Morten Kjøller Hegelund, 2021.

Vejleder: Morten Misfeldt

Abstract

Bliver grundskoleelevers motivation og glæde ved naturfag styrket gennem Webinar og Green Screen?

Dette blev undersøgt gennem et simpelt interventionsstudie, hvor 24 elever fra Kildegård Privatskole, 43 elever fra Nydamskolen samt et repræsentativt udsnit af elever fra Sønderborg Kommunes folkeskoler deltog. Til at analysere interventionen anvendte vi forskellige værktøjer - bl.a. SurveyXact og semistrukturerede interviews. Undervisningsforløbene strakte sig over seks uger, hvor eleverne arbejdede med hhv. Webinar fra Biofos, produktion af egne Green Screen film samt anvendelse af andre elevers Green Screen film.

Webinar og Green Screen er tænkt ind i de fællesfaglige forløb “Drikkevandsforsyning forfremtidige generationer” og “Den enkelte og samfundets udledning af stoffer”. Det fagfaglige tager afsæt i de til fagene tilknyttede webportaler (Gyldendal, 2021 og Clio, 2021), hvilke er valgt ud fra UVMs fælles mål (UVM, 2021) for fagene. Det didaktiske udgangspunkt for forløbet er bygget op som et UBNU-forløb. Hensigten er at anvende Webinarer og Greenscreen i de forskellige faser (6F modellen), som et UBNU-forløb kan struktureres efter. Målgruppen for opgaven er derfor primært folkeskolelærere, der i perioder underviser netmedieret i de naturvidenskabelige fagområder.

Elevernes motivation for læring er nært knyttet til god undervisning. God undervisning for eleverne er mange ting og spænder over et bredt spektrum. Nogle af de parametre, der har indflydelse og fremmer eller hæmmer elevernes motivation og dermed læring, er variation i undervisningsformer, tilbudte læringsressourcer, feedbackformer, lærer- og elevkompetencer, elevmedbestemmelse, -ansvar, selvstændighed og brug af computer og dertilhørende digitale muligheder.

Elevernes motivation blev målt gennem besvarelse af spørgeskemaer før og efter interventionen, hvor eleverne besvarede spørgsmål inden for de flg. motivationskategorier: Intrinsisk motivation, Ekstrinsisk motivation samt Amotivation.