Projektbeskrivelse - Forståelsesorienteret feedback i matematik- og fysikundervisningen på stx og htx

Projektet "Den sociale arv og de gymnasiale uddannelser" formulerede en række anbefalinger som ville kunne medvirke til at give gymnasiefremmede elever bedre muligheder for at gennemføre en gymnasial uddannelse og med større udbytte. Projektet fandt at de gymnasiefremmede elever havde vanskeligt ved at gennemskue, hvilke kriterier der gælder for deres deltagelse i undervisningen: Hvad skal de kunne, hvordan skal de deltage og hvorfor? Det blev derfor anbefalet at lærerne satte fokus på dette område, og at der blev iværksat forsknings- og udviklingsprojekter.

Et centralt punkt i forbindelse med kriterier er den feedback, eleverne får på deres bidrag - både når de gør noget rigtigt, og når de gør noget forkert. Det er denne tilbagemelding eleverne skal bruge, når de skal arbejde med deres forberedelse, forståelse og deltagelse i undervisningen. Der rejser sig flere spørgsmål vedrørende feedback:

  • Får eleverne feedback på deres faglige deltagelse?
  • ­Forstår eleverne feedbacken - både mht. indhold og sproget?
  • Ved eleverne hvad de skal gøre for at følge op på feedbacken?

Projektet om social arv pegede på at sproget i sig selv kan være et problem, noget som også er fundet i tilknytning til naturfagsundervisning, og samtidig oplevede eleverne ikke altid at feedbacken gav en vejledning i, hvad de skulle gøre. I forhold til gymnasiefremmede elever er feedback særligt vigtig som en adgang til kriterier og forventninger, eleverne ikke kan få hjemmefra, samtidigt med at de gymnasiefremmede elever kan have dårligere forudsætninger for at forstå lærerens formuleringer.

Formålet med dette projekt er at udvikle forslag til feedbackformer, som sigter mod at øge elevernes forståelse af kriterier for indhold og deltagelse, og som kan praktiseres i almindelig undervisning i fagene matematik og fysik.

Samtidig vil projektet afprøve kollegavejledning som en mulig kvalificeringsform, ligesom projektet åbner for erfaringsudveksling på tværs af de to skoleformer - stx og htx.  

De lærere, som deltager i projektet, vil arbejde i par på tværs af de to gymnasieformer. Lærerne vil se hinanden undervise, interviewe hinandens elever. Eleverne vil også besvare et spørgeskema om erfaringer med feedback. På dette grundlag vil projektgruppen sammen udvikle ideer til feedbackformer, som efterfølgende afprøves - igen med besøg af lærerne hos hinanden. Erfaringerne fra disse afprøvninger samles sammen, og beskrives i en rapport og et afsluttende seminar/konference.