13. februar 2010

Implementering af kvalifikationsrammen på SCIENCE

Fakultetet og studienævn har besluttet at implementere den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse (læs mere på www.udiverden.dk) som blev vedtaget i 2008. Hovedargumenterne herfor er at kvalifikationsrammen nu indgår i lovgivningen som et begrebsapparat der skal anvendes ved akkreditering af nye og eksi-sterende uddannelser. Det vil derfor være en klar fordel at begrebsapparatet er i brug når akkrediteringerne finder sted. Samtidig er de anvendte begreber identiske med de begreber der anvendes i den europæiske ramme for uddannelseskvalifikationer som fremover vil blive brugt til sammenligning af studerendes læringsudbytte når uddannelser sammenlignes på tværs af europæiske lande.

I forhold til en implementering på SCIENCE handler det først og fremmest om at anvende kvalifikationsrammens beskrivelse af læringsudbytte som i kvalifikationsrammen defineres med tre kategorier: kompetencer, færdigheder og viden. Det betyder at studieordningernes § 1 (og for nogle studier også § 2) der omhandler mål og kompetencer og hvad den stude-rende skal kunne, skal omskrives til at handle om kompetencer, færdigheder og viden.

Institut for Naturfagenes Didaktik har udarbejdet en vejledning [åbner som pdf-fil] hertil og bistår studienævn og studieledere i arbejdet undervejs gennem sparring, møder og seminarer.

Næste skridt er at omforme beskrivelser af fagelementer (kurser) så det er i overensstemmelse med de nye studieordningers læringsmål og begrebsbrug. Dette arbejde forventes at foregå i studieåret 2009/10. 

Kontakt: Sebastian Horst.