Implementering af kvalifikationsrammen på SCIENCE – Københavns Universitet

13. februar 2010

Implementering af kvalifikationsrammen på SCIENCE

Fakultetet og studienævn har besluttet at implementere den nye danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse (læs mere på www.udiverden.dk) som blev vedtaget i 2008. Hovedargumenterne herfor er at kvalifikationsrammen nu indgår i lovgivningen som et begrebsapparat der skal anvendes ved akkreditering af nye og eksi-sterende uddannelser. Det vil derfor være en klar fordel at begrebsapparatet er i brug når akkrediteringerne finder sted. Samtidig er de anvendte begreber identiske med de begreber der anvendes i den europæiske ramme for uddannelseskvalifikationer som fremover vil blive brugt til sammenligning af studerendes læringsudbytte når uddannelser sammenlignes på tværs af europæiske lande.

I forhold til en implementering på SCIENCE handler det først og fremmest om at anvende kvalifikationsrammens beskrivelse af læringsudbytte som i kvalifikationsrammen defineres med tre kategorier: kompetencer, færdigheder og viden. Det betyder at studieordningernes § 1 (og for nogle studier også § 2) der omhandler mål og kompetencer og hvad den stude-rende skal kunne, skal omskrives til at handle om kompetencer, færdigheder og viden.

Institut for Naturfagenes Didaktik har udarbejdet en vejledning [åbner som pdf-fil] hertil og bistår studienævn og studieledere i arbejdet undervejs gennem sparring, møder og seminarer.

Næste skridt er at omforme beskrivelser af fagelementer (kurser) så det er i overensstemmelse med de nye studieordningers læringsmål og begrebsbrug. Dette arbejde forventes at foregå i studieåret 2009/10. 

Kontakt: Sebastian Horst.