Kursus 9: Masterprojekt – Københavns Universitet

MiSU > Opbygning > 9: Masterprojekt

Kursus 9: Masterprojekt

Tidligere kursusbeskrivelse, gyldig for hold før 2018 - se aktuel opbygning af MiSU: Opbygning af uddannelsen

Tidspunkt

Masterprojektet vil skulle gennemføres i uddannelsens tredje og sidste år. Tid og sted for vejledning aftales mellem den masterstuderende og dennes vejleder. En del af projektvejledningen vil kunne omfatte fælles aktiviteter (fx metodeoplæg, indbyrdes feedback mm). Tid og sted for disse aktiviteter aftales i samråd med de mastersstuderende i god tid inden projekterne påbegyndes.

Kvalifikationsbeskrivelse

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. Formålet med masterprojektet er den masterstuderende har mulighed for at arbejde dybere med og reflekterer over en selvvalgt problemstilling med brug af den viden og værktøjer, der er opnået gennem masteruddannelsen.

Efter afslutning af masterprojektet vil den studerende være i stand til at:

  • selvstændigt kunne identificere, formulere og afgrænse og en problemstilling inden for det valgte fagområde
  • analysere, prioritere og referere relevant litteratur
  • kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
  • kunne gennemføre en teoretisk og/eller empirisk undersøgelse af den valgte problemstilling samt en kritisk analyse heraf med anvendelse af relevante forskningsmetoder
  • kunne diskutere og evaluere de valgte metodiske og teoretiske tilgange
  • kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform på en klar og relevant måde
  • kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde
  • demonstrere et fagligt overblik over indholdet i masteruddannelsen

Indhold

Den studerende skal i samråd med den udpegede vejleder vælge indholdet af masterprojektet med hensynstagen til interesse og baggrund. Graden af opfyldelse af læringsmål for opnåelsen af mastertitlen skal dokumenteres gennem udarbejdelsen af rapporten og i det afsluttende forsvar i denne. Masterprojektets struktur kan aflæses af kvalifikationsbeskrivelsen.

Faglige forudsætninger

Det forudsættes, at den masterstuderende har gennemført og bestået de resterende moduler i masteruddannelsen (40 ECTS) senest ved datoen for afleveringen af masterprojektet.

Undervisningsformer

Arbejdet med masterprojektet sker under vejledning af en udpeget masterprojektvejleder.

Eksamensoplysninger

Aflevering af masterprojekt samt mundtligt forsvar. Karakter, ekstern censur.

Eksamen er et individuelt mundtligt forsvar af 45 minutters varighed, baseret på en skriftlig afhandling på maks. 50 sider, eksklusiv bilag. Afhandlingen kan skrives individuelt eller i samarbejde med andre studerende (maks. 3 studerende i alt). Når opgaven skrives af flere studerende, skal det angives hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af afhandlingen. Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der gives en samlet vurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation. Der er ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.