Adgangskrav

Du kan komme ind på Master i scienceundervisning, hvis du har en relevant uddannelse på mindst bachelorniveau. Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring inden for området efter din adgangsgivende eksamen.

Formelle krav til ansøger

Adgangskravet til masteruddannelsen er en relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb, en relevant mellemlang videregående uddannelse eller en relevant udenlandsk uddannelse på samme niveau inden for et naturvidenskabeligt, sundhedsvidenskabeligt eller teknisk videnskabeligt område.  

Ansøgeren skal desuden kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring som formidler/underviser inden for naturvidenskab efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Som relevant erhvervserfaring vil eksempelvis arbejde med undervisning i gymnasieskolen, herunder gennemført pædagogikumforløb, kvalificere. 

Der vil kunne optages ansøgere, der ikke opfylder ovenstående, hvis det på baggrund af en konkret vurdering skønnes at ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles med ovenstående. Dog kan der ikke gives dispensation for kravet om mindst to års erhvervserfaring.

Sprog

Undervisningssproget vil primært være dansk. Ansøgeren skal have sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at følge engelsksproget undervisning samt læse engelsksproget litteratur.

Merit

Studieaktiviteter bestået på anden dansk eller udenlandsk masteruddannelse kan efter godkendelse i det relevante studienævn meritoverføres til masteruddannelsen ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Et masterprojekt fra en afsluttet masteruddannelse kan ikke meritoverføres til en ny masteruddannelse.