Om uddannelsen

Master i scienceundervisning er en fleksibel og forskningsbaseret efter- og videreuddannelse med afsæt i aktuel naturfagsdidaktisk forskning. Uddannelsen er målrettet erfarne undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasialt niveau eller tilsvarende.

De enkelte moduler har direkte relevans alle som arbejder med udvikling af undervisningen i naturvidenskabelige fag. Modulerne kan indgå i et samlet masterforløb, eller de kan læses enkeltvis.

Den erhvervsmæssige målgruppe er primært undervisere inden for naturvidenskab på ungdomsuddannelserne, samt undervisere inden for naturfagene på læreruddannelserne og andre professionsbacheloruddannelser. Masteruddannelsen i scienceundervisning er også relevant for naturfagsformidlere i uformelle læringsmiljøer.

Master i scienceundervisning har fået ny studieordning i forbindelse med at uddannelsen fra sommeren 2023 er blevet administrativt forankret på Københavns Universitet. Uddannelsen har været udbudt siden 2015 i et samarbejde mellem København Universitet og Aarhus Universitet.  Studerende på det igangværende forløb vil afslutte deres uddannelse og kurser efter den hidtidige studieordning fra 2018. Se siden MiSU hold 2021, hvis du har brug for information om det tidligere forløb.

 

 

 

 

 

 

Master i scienceundervisning er en fleksibel efter- og videreuddannelse i moduler. Modulerne kan læses enkeltvis eller indgå i et samlet masterforløb.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over tre år, så det er muligt at arbejde ved siden af studiet. Alle moduler (bortset fra masterprojektet) kan læse selvstændigt og i vilkårlig rækkefølge. Masteruddannelsen kan derved sammensættes fleksibelt og  over længere tid. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter den påbegyndes.

I tilrettelæggelsen af masteruddannelsen tilstræbt en logisk rækkefølge af modulerne, når man følger det ordinære forløb. 
Uddannelsen udbydes, så det hvert andet år er muligt at påbegynde uddannelsen i det anbefalede forløb.

Hele uddannelsen omfatter samlet set 1 årsværk (60 ECTS-points). I et ordinært masterforløb varer uddannelsen 3 år, så der udbydes kurser svarende til 10 ECTS pr semester. Masterprojektet fylder 20 ECTS og gennemføres over et helt studieår. Masterprojektet kan først afsluttes, når alle de øvrige moduler er gennemført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master i scienceundervisning påbegynder et nyt forløb fra sommeren 2023.

Rækkefølgen af modulerne angiver det anbefalede forløb. Det kan sagtens lade sig gøre gennemføre kurserne i en anden rækkefølge, eller man kan nøjes med enkelte moduler. 

Masterprojekt

Master i scienceundervisning afsluttes med et projekt, som gennemføres over 2 semestre. Det ordinære masterprojektforløb for holdet, som starter i august 2023 vil være i studieåret 2025/2026).

Ny studieordning og justerede moduler

Master i scienceundervisning været udbudt siden 2015 i et samarbejde mellem København Universitet og Aarhus Universitet. Fra sommeren 2023 vil uddannelsen for det nye hold alene være forankret på Københavns Universitet både fagligt og administrativt. I den forbindelse får uddannelsen en ny studieordning, hvor modulerne og rækkefølgen er justeret lidt ift. tidligere. Nuværende studerende på 2021-holdet fortsætter uændret på den gamle studieordning. Se siden MiSU hold 2021, hvis du har brug for information om det igangværende forløb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningssted
Den fysiske undervisning foregår i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.

Tidsforbrug
Undervisningen er som hovedregel tilrettelagt som heldagsseminarer på mandage. Der er 8 kursusgange hvert semester, det er ca. hver anden mandag. Der er ikke undervisning i almindelige skoleferier (såsom uge 42, 52, 7, påske, pinse etc.). I perioden mellem to heldagsseminarer skal der afsættes tid til forberedelse individuelt og i grupper og online via kursussiden. Vi anbefaler at man friholder alle mandage til arbejdet med MiSU. 

Forberedelse
I mellem kursusgangene vil der skulle læses faglitteratur på dansk og engelsk og laves mindre opgaver. En del af forberedelsen vil tage udgangspunkt din egen praksis som undervisere, fx ved at du skal undersøge eller afprøve noget i din egen undervisning. Vi bruger en digital læringsplatform, hvor du har adgang til alt materiale fra uddannelsen. Her kan du også kommunikere med undervisere og medstuderende.

 

 

 

 

Master i scienceundervisning udbydes af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet., og studieledelse og undervisning varetages af Institut for Naturfagenes Didaktik. Studieleder er lektor Lene Møller Madsen.

Den aktuelle studieordning for Master i scienceundervisning er gældende fra sommeroptaget 2023. Studieordningen er uddannelsens formelle ramme. Studieordningen er i proces på fakultetet, og når den er offentliggjort vil den kunne findes her: Gældende studieordninger på SCIENCE

Desuden gælder disse regler og bekendtgørelser:

Studerende på det igangværende forløb fra 2021

Studerende på 2021-holdet fortsætter uændret på studieordningen fra 2018, og for dem vil uddannelsen fortsat være forankret på Aarhus Universitet. Frem til sommeren 2023 vil enkeltfag følge den gamle studieordning. Hvis du har taget enkeltfag under den gamle studieordning, og ønsker at fortsætte studierne med kurser efter sommer 2023, så vil du kunne søge merit. Vi har samlet information, som er relevant for studerende på 2021-holdet (hele uddannelsen såvel som enkeltfag) her:

Har du spørgsmål?

Hvis det handler om undervisningen og det faglige indhold, så kan du kontakte studieleder Lene Møller Madsen eller MiSU-koordinator Christine Holm på Institut for naturfagenes Didaktik. 

Hvis det drejer sig om studieadministrative spørgsmål vedrørende ansøgning, optagelse, faktura, mm. så er der Studenterservice på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, som kan hjælpe. 

Du finder kontaktoplysninger her: Kontakt