1. september 2017

MONA viser vejen for feedback, tværfaglighed, brobygning, strategi osv.

Matematik- og Naturfagsdidaktik

I det netop udkomne nummer af Tidsskriftet MONA kan du læse om feedbackstrategier i matematik, tværfaglig undervisning i naturfagene, om Matematikbroen, naturfagsstrategien og meget mere.

Så er det september, og et nyt nummer af MONA er på vej ud til sine abonnenter. På hjemmesiden tidsskrift.dk/mona er der også elektronisk adgang til indholdet, dog er en del af indholdet kun tilgængeligt for abonnenter. 

I juni blev forslag til strategi for det naturvidenskabelige og naturfaglige uddannelsesområde afleveret til undervisningsministeren. I MONA-redaktionen synes vi at strategiarbejdet bør følges op og fortsættes. Derfor handler dette nummers Aktuelle Analyse om strategien. Den har titlen På vej mod en naturfagsstrategi? og er af Keld Nielsen og Sebastian Horst. Analysen fremhæver en række af strategiforslagets anbefalinger og argumenterer for hvorfor navnlig de umiddelbart bør sættes i værk, uanset ministerens evt. tøven. Analysen er en opfordring til at alle aktører går videre med strategianbefalingerne.

Dette nummer indeholder selvfølgelig også tre almindelige artikler. Den første artikel, Bent B Andresens Feedbackstrategier i matematik, påpeger indledningsvist at formativ feedback influerer på elevernes faglige udbytte af undervisningen i grundskolens matematik, men at det er forskningsmæssigt mindre afklaret hvad det betyder for undervisningen. Hovedvægten i artiklen er lagt på ”oplevet self-efficacy”, dvs. elevernes tro på egen formåen og resultater i matematik. Self-efficacy kan benyttes til at skabe sammenhæng mellem formativ feedback til eleverne og deres faglige udbytte. Konklusionen er at systematisk formativ feedback kan bevirke at der bliver færre elever end hidtil som udvikler lav self-efficacy og klarer sig dårligt i matematik.

I den næste, Tværfaglig undervisning i folkeskolens naturfag af Martin K. Sillasen og Ulla H. Linderoth, får vi en introduktion til tværfaglighed og til didaktiske elementer i en tværfaglighedsdidaktik i folkeskolens naturfag. Artiklen definerer centrale begreber i og begrundelser for tværfaglig undervisning og redegør for studier af elevers læringsudbytte i tværfaglig undervisning og for læreres holdning til såvel som udfordringer ved at undervise tværfagligt. Til sidst redegør den for hvilke konsekvenser det øgede fokus på tværfaglighed har for undervisningspraksis, og der opregnes en række opmærksomhedspunkter for undervisningen til imødekommelse af tværfaglighedens udfordringer.

Den tredje, Matematikbroen: brobygning for elever gennem efteruddannelse for lærere er af Britta Eyrich Jessen og Carl Winsløw. Her præsenteres de fagdidaktiske begreber og idéer bag projektet ”Matematikbroen – overgang fra Grundskole til Gymnasium”. De stammer bl.a. fra den Antropologiske Teori for Didaktik (ATD), specielt begrebet matematisk ”teknik” som kan anvendes til at identificere hvilke faglige elementer der volder eleverne udfordringer i overgangen. Teknikbegrebet blev brugt i tilrettelæggelsen af læreres efteruddannelsesforløb hvis formål var at skabe en bedre overgang i matematik for eleverne. Artiklen beskriver hvordan teknikbegrebet er blevet brugt i designet af efteruddannelsestilbuddet og i undervisningsmaterialer til grundskolens afsluttende klassetrin.  

Tre af artiklerne i MONA 2017-2 har givet anledning til kommentarer: For Birgitte Lund Nielsen, Harald Brandt, Ole Radner, Mogens Surland og Hakon Swensens Augmented Reality og stilladsering af elevernes undersøgende samtale og modelleringskompetence drejer det sig om Helle Mathiesens Augmented Reality – apps i undervisningen og om Jens Aarbys Forstærket eller reduceret virkelighed?, mens det for Helle Mathiasen og Claus Seidelin Jessens Matematik og løfteperspektiver er Niels Grønbæks Matematik - et fag på anfordring og Jeanette Axelsens Matematik og løfteperspektiver i perspektiv. 

MONAs aktuelle analyse i juninummeret, Engineering – svaret på naturfagenes udfordringer? af Martin Krabbe Sillasen, Peer S. Daugbjerg, og Keld Nielsen har både fået en kommentar af Anette Kolmos og Annette Grunwald med titlen Engineering – meget mere end praktiske løsninger på praktiske problemer og også en kommentar til kommentaren fra den aktuelle analyses forfattere. 

Endelig bringer vi Louise Meier Carlsens anmeldelse af bogen "Pisa - matematik - holdninger og fakta" af Inge Henningsen & Peter N. Allerup.