Britta Eyrich Jessen

Britta Eyrich Jessen

Adjunkt

Medlem af:

  • Matematikkens Didaktik

Foruden mine forsknings- og undervisningsopgaver har jeg varetaget en række andre opgaver:

2017-2019 : Projektdeltager i MERIA (et EU financieret udviklingsprojekt, der udvikler matematiklærerkurser der retter sig mod at gøre undervisningen relevant, interessant og anvendeligt (Mathematics Education Relevant, Interesting and Applicable). Har holdt foredrag og workshops for projektets øvrige deltagere på Utrecht Universitet (Holland), June 2017. http://www.ind.ku.dk/projekter/meria/

2017: Projekt koordinator, ABaCus. Et erhvervssamarbejde med firmaet Tibalo, financieret af Undervisningsministeriets pulje til udvikling af digitale læremidler. Det særlige fokus var undersøgelsesbaseret undervisning i en digital platform for udskolingselever.

2015-2017: Projekt koordinator i Matematikbroen. Projektet rettede sig mod udviklingen af efteruddannelseskurser for udskolingslærere for at lette overgangen fra grundskole til gymnasium i matematik. Projektet var financieret a A.P. Møller fonden. http://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/nr.-492017-matematikbroen/ 

2015 Projekt koordinator for Matematikudredningen. Rapporten blev udført på vegne af Undervisningsministeriet. http://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/2015-42/

2014: Forskningsassistent i projektet om Overgangsproblematikker i fagene dansk, matematik og engelsk fra grundskole til gymnasium. http://www.ind.ku.dk/publikationer/inds_skriftserie/2014-37/

Primære forskningsområder

Min forskning handler om udviklingen af gymnasiets matematikundervisning. Jeg interesserer mig i særlig grad for matematikdidaktik som designvidenskab, hvilket betyder udvikling og afprøvning af undervisningsdesign efterfulgt af kvalitative analyser af resultaterne af disse. Den teoretiske ramme for mit arbejde er primært den Antropologiske Teori for Didaktik (ATD). Min forskning handler om udviklingen af designværktøjet "Studie- og Forskningsforløb", og hvordan eleverne herigennem udvikler matematiske færdigheder og komptencer, bl.a. indenfor matematisk modellering. Ydermere giver ATD et institutionelt pespektiv på hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i rammerne for gymnasiets matematikundervisning. I dele af mit arbejde trækker jeg på elementer af Teorien om Didaktiske Situationer (TDS). 

Dele af mit arbejde har desuden handlet om udskolingens matematikundervisningen og overgangen fra grundskole til gymnasium. Senest arbejder jeg med, hvordan man kan undervise lærere i at designe og realisere Studie- og Forksningsforløb. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursusansvarlig for "Matematik i Forandring - kom godt i gang med reformen" (MiF). Efteruddannelseskursus for matematiklærere på gymnasiale uddannelser i samarbejde med matematiklærerforeningen.

Universitetsundervisning:

Grundkursus i naturfagenes didaktik (DidG) - for matematikere

Kursusansvarlig for PhD kursus i matematik- og naturfagsdidaktik

Medunderviser på det videregående kursus i matematikdidaktik

Vejleder på specialer

Vejleder bachelorprojekter

ID: 36080400