28. april 2021

NAFA - Nyt nationalt naturfagligt samarbejde

NAFA

Et nyt ambitiøst initiativ mellem professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet skal bidrage til at øge danske børn og unges naturfaglige dannelse. Projektet får 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN til at styrke uddannelse af naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden.

Foto af undervisning i naturfag i grundskole

NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

Læs den fulde pressemedelelse her.

Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet er én af parterne i arbejdet, og Jan Alexis Nielsen, Institutleder, ser store potentialer for at styrke og binde de naturfagsdidaktiske miljøer på universiteterne og professionshøjskolerne endnu mere sammen:

"Det bliver nemmere for forskningen at tage afsæt i aktuelle behov i grundskolen. Og endnu vigtigere; at den viden, der produceres i og uden for NAFA, i højere grad omsættes til praksis i grundskolen og på læreruddannelsen til gavn for de lærerstuderende og erfarne lærere ude på skolerne. Derudover vil NAFA bringe dansk naturfagsdidaktisk forskning i en endnu mere fremtrædende international position."

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i gennemsnit falder en fjerdedel mellem mellemtrinnet og udskolingen, især hos pigerne. De unges interesse for andre fagområder falder til sammenligning kun ca. en tiendedel (DEA, 2018).

”For mig er det helt særlige ved NAFA, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning. Med NAFA skaber vi en langvarig og bæredygtig kapacitetsopbygning i alle de led, som i mange år fremover vil gøre en forskel for den naturfaglige dannelse i Danmark,” siger formanden for Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.

Naturfagslæreren i fokus

NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning gennem tre store indsatser.

  1. Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde med kommunerne.
  2. Den naturfaglige læreruddannelse skal styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de lærerstuderende.
  3. Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education, CESE, som bygger bro mellem universiteternes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelserne og ude i klasselokalerne.

Berith Bjørnholm, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger inden for Uddannelse & Formidling, siger: ”Novo Nordisk Fonden ønsker at styrke børn og unges motivation for naturvidenskab og teknologi. Her spiller lærerne en afgørende rolle. Med støtten til NAFA vil vi bidrage til en langsigtet styrkelse af både uddannelse og efteruddannelse af naturfagslærerne på læreruddannelsen og i grundskolen, og vi er begejstrede over, at initiativet bygger på et ambitiøst samarbejde på tværs af uddannelseskæden.”

I VILLUM FONDEN er der også ros og høje forventninger til projektet:

”Det er flot, at alle professionshøjskoler er gået sammen om at styrke de naturfaglige miljøer på læreruddannelsen på tværs og skabe gode modeller for efteruddannelse af lærere ude i skolen. Og med samarbejdet med universiteterne er der skabt grobund for superspændende forsknings- og udviklingsprojekter. I VILLUM FONDEN er vi glade for at kunne støtte indsatsen, som helt sikkert vil give danske børn og unge en god ballast, når de skal ud at løse de store udfordringer i fremtidens samfund,” siger Agi Csonka, programchef for Børn, unge og science.

Startskuddet til NAFA lyder den 1. august i år, og programmet løber frem til sommeren 2028.

Fakta om NAFA

  1. NAFA er støttet med 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.
  2. NAFA’s programperiode er 2021-2028.
  3. NAFA’s formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.
  4. NAFA har tre hovedindsatser: udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagsdidaktisk forskning.
  5. NAFA-konsortiet er landsdækkende og består af 11 partnere: seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra.
  6. NAFA samarbejder med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner landet over i programperioden.

Pressekontakt: Jan Alexis Nielsen, leder, Institut for naturfagenes didaktik, KU, tlf. 3137 1936

Yderligere materiale: Projektansøgningen med den fulde projektbeskrivelse for NAFA kan rekvireres via mail til Niels Halfdan Hansen, Københavns Professionshøjskole: nhha@kp.dk