Naturvidenskabelig dannelse igennem videnskabshistoriske kilder

INDsigt ONLINE ved Kristian Danielsen (IND, KU), Laura Søvsø Thomasen (Det Kgl. Bibliotek) og Henrik Kragh Sørensen (IND, KU)

Kristian DanielsenIgennem de sidste reformer af de gymnasiale uddannelser er der kommet øget fokus på, at eleverne ikke blot skal bringes i besiddelse af fag-faglig viden, og heller ikke blot skal bringes til at besidde kompetencer til at anvende denne viden i konkrete sammenhænge, men at de skal også bringes til at forstå videnskab i en større sammenhæng Laura Søvsø Thomasen– som en samling dynamiske, menneskeskabte, problem- og erkendelsesdrevne praksisser.

Disse erkendelser er del af den naturvidenskabelige dannelse, som i den internationale litteratur ofte henvises til som Nature of Science (NOS), er komplicerede at undervise i, dels Henrik Kragh Sørensenfordi de forekommer at have en meta-relation til de enkelte naturvidenskabelige fag og derfor udgør en udfordring for lærernes kernefaglighed, dels fordi videnskaberne er så komplekse systemer, at man let forfalder til forsimplede fremstillinger, der i værste fald direkte modarbejder den ønskede indsigt.

En måde alligevel at aktivere naturvidenskabeligt dannende undervisning på er igennem tværfaglige samarbejder omkring historiske cases. Den historiske vinkel muliggør, at man kan arbejde med autentiske problemstillinger fra videnskabernes historie, og en fordel ved at arbejde tværfagligt er, at man eksplicit kan aktivere videnskabens indlejringer i historiske og kulturelle kontekster ved at inddrage kulturhistoriske fag (dansk, historie, visse sprogfag). Med denne tilgang er det yderligere en fordel, hvis de historiske cases ikke er de kanoniske, som ofte er blevet fortolket og didaktiseret efter et mere statisk videnskabssyn.

I dette seminar vil vi dels kort præsentere vores kommende forsknings- og udviklingsprojekt, som i nært samarbejde med tre danske gymnasier vil identificere og udvikle egnede cases til tværfaglig, dannende undervisning med historiske kilder. Dernæst vil vi introducere tre konkrete eksempler på cases med udgangspunkter i biologi/biotek, matematik, og fysik/kemi. Disse cases vil så blive ’afprøvet’ og diskuteret i mindre grupper, inden vi samler op i plenum igen.

INDsigt-seminaret er baseret på et forsknings- og udviklingsprojekt med nære gymnasiesamarbejder, som vi håber modtager finansiel støtte, så det kan starte i 2021. Projektet omfatter dels videnskabshistorisk forskning i Det Kgl. Biblioteks (digitaliserede) samlinger, dels didaktisk udviklings- og forskningsarbejde i at adaptere NOS-undervisning til dansk kontekst og sætte lærere i stand til at undervise, og dels didaktiske observationsstudier og kvalitative undersøgelser blandt lærere og elever.

 

BEMÆRK AT INDSIGT DENNE GANG AFHOLDES ONLINE VIA ZOOM (ELLER TILSVARENDE):  Grundet Coronasituationen i København har vi valgt at gennemføre seminaret som et online seminar. Vi sender et link ud til de tilmeldte dagen før seminaret.

Deltagelse i INDsigt-seminarrækken gratis. Vi beder om en tilmelding senest 2 hverdage før, så vi kan sende møde-link ud. Kaffe og forplejning må vi bede deltagerne selv om at sørge for:-)