Matematik i en tværfaglig kontekst – en undersøgelse af læreres overbevisninger

Anne Kranker Jensen forsvarer sit speciale i kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.

Vejledere: Jesper Bruun (hovedvejleder) og Jan Sølberg

Censor: Uffe T. Jankvist

Dansk resumé

Matematikfaget har en fortælling med sig om at være svært at integrere i en tværfaglig sammenhæng. Dette speciale ønsker at undersøge, hvilke perspektiver på udviklingen af matematik i en tværfaglig kontekst, der kan genfindes i folkeskolelæreres overbevisninger. Med udgangspunkt i eksisterende teorier om læreres overbevisningers natur, tilgange til og forståelser af tværfaglig undervisning og Clarke & Holligsworths (2002) model for professionel udvikling, har jeg gennemført fire interviews af lærere fra en lille dansk folkeskole. Gennem en tematisk analyse af datamaterialet fra mine interviews er jeg kommet frem til tre overordnede temaer, som præsenteres under overskrifterne: Tværfaglighedens dilemmaer, Matematikkens skjulte muligheder og SamTIDighed. Disse temaer er efterfølgende analyseret med formålet om at lokalisere udtrykte og indlejrede overbevisninger, der kan føre til opmærksomheder på eventuelle interventioner på skolen.

Analysen peger på, at lærernes overbevisninger om tværfaglig undervisning tydeligt adskiller sig fra enkeltfaglig undervisning, særligt ved at rette sig mod de generiske kompetencer frem for de faglige. Ligeledes fremhæves tre mulige tilgange til tværfagligt samspil mellem matematik og naturfag: a) at undersøge naturfaglige fænomener ved hjælp af matematik, b) matematik kan indgå som hjælpefag i naturfagene, c) at data fra naturfaglige undersøgelser kan repræsenteres i en matematisk model, og at disse kan understøttes af lærernes kollaborative samarbejde.

Engelsk abstract

The subject of mathematics has a narrative of being difficult to integrate in an interdisciplinary context. This thesis wants to research which perspectives on the development of mathematics in an interdisciplinary context can be found in the beliefs of Primary School teachers . Based on existing theories about the nature of teachers' beliefs, approaches to and understandings of interdisciplinary teaching and Clarke & Holligsworth's (2002) model for
professional development, I have conducted four interviews with teachers from a small Danish Primary School. Through a thematic analysis of the data material from the interviews, I have reached three main themes, which are presented under the headings: dilemmas of interdisciplinarity, the hidden possibilities of mathematics and contemporaneity. These themes are subsequently analyzed with the aim of locating expressed and embedded beliefs, which can draw attention to possible
interventions at the school.
The analysis indicates that the teachers' convictions about interdisciplinary teaching differ markedly from single subject teaching, particularly by focusing on generic skills rather than professional ones. Likewise, empiricism articulates three possible approaches to interdisciplinary interaction between mathematics and science: 1) to investigate (natural) science phenomena by using mathematics. 2) mathematics can be used as part of (natural) science. 3) that data from (natural) science research projects can be represented in a mathematical model. These can be supported by the teachers' collaborative cooperation.