Feedback i Absalon vha. rubric og peer feedback

Udfordringen: Formativ feedback med brug af Absalon

Det at give formativ feedback i Absalon kan være udfordrende, da platformen er designet ud fra en amerikansk tradition centreret omkring point- og karaktergivning. En sådan tilgang fører til vurderende og fejlfremhævende feedback. For at give formativ, fremadrettet feedback på skriftlige besvarelser i Absalon, er det nødvendigt indledningsvist at definere øvelsens læringsmål og de færdige produkters kvalitetskriterier.

Et eksempel kunne være en øvelse i at forsyne en professionel forskningsartikel med et abstract. Her kan vi fastsætte kvalitetskriterier for genrens formål, strukturelementer, perspektiv/afsenderstemme, sprogtone og formalia. Med afsæt i sådanne kvalitetskriterier, samt i vores viden om de studerendes typiske fejltyper, kan vi yderligere formulere en række standardiserede, fremadrettede råd. Ved at bygge vores rubric op omkring konkrete kvalitetskriterier og fremadrettede instrukser, kvalificerer vi SpeedGrader-feedbacken, så den bliver omsættelig i de studerendes arbejde med at omskrive deres abstracts.

Processen: Faseopdeling støtter studerende i at lære at give peerfeedback

Konkret foreslås et forløb med fem faser, som her præsenteres med artikel-abstractet som eksempel:

  • Første fase: De studerende læser forskellige professionelle abstracts som en del af pensumlæsningen på kurset. Genrens kvalitetskriterier ekspliciteres og diskuteres i undervisningen.
  • Anden fase: De studerende skriver et abstract til en professionel forskningsartikel. Underviseren giver formativ feedback ved hjælp af en rubric og SpeedGrader i Absalon.
  • Tredje fase: De studerende modtager den skriftlige, formative feedback, som kan suppleres med fem minutters mundtlig samtale med underviseren.
  • Fjerde fase: De studerende gennemskriver og genafleverer abstractet.
  • Femte fase: De studerende giver hinanden peer feedback ud fra Absalon-rubric’en.

Fremover: Efter øvelse kan peer feedback erstatte underviserfeedback

Denne øvelse kan laves med mange forskellige akademiske genrer, som de studerende kan have stor faglig glæde af at øve sig i at mestre. Den kan også bruges til at træne akademiske, fagspecifikke sproghandlinger (begrebsdefinition, analyse, sammenligning af to teoretiske begreber osv.). Når de studerende har vænnet sig til at anvende Absalon-rubric’er, kan øvelsen laves uden underviserfeedback, men med to runder peer feedback, hvor de studerende skifter makkere undervejs.

Kontakt:

Anne Smedegaard 

Til Feedback-forsiden