Feedback i klyngevejledning

Udfordringen: Højere kvalitet i vejledning

Et institut på KU vælger at ville kvalificere den vejledning som deres studerende modtager i deres specialeskriveproces. Hvor vejledning hidtil foregik som traditionel vejledning, hvor faglig vejleder mødes med specialestuderende, vil man indføre en klyngevejledningsstruktur. Klyngevejledningen har til formål at støtte de specialeskrivende i både deres faglighed og i deres sociale relationer. En klynge i denne kontekst består af 5-6 studerende, der typisk skriver på hvert deres speciale. En udfordring med indførsel af klyngevejledning er at skabe de bedste betingelser for feedback i gruppen.

Processen: Afprøvning af to modeller

To vejledere afprøver to forskellige modeller for feedback i klyngevejledning. Vejleder A møder sin klynge og lader klyngen være medskabere af kriterier og rammer for feedbackkulturen i klyngen. Vejleder B møder sin klynge og fremlægger kriterier og rammer for feedbackkulturen i klyngen. Begge forløb evalueres flot af de studerende, som ser både fordele og ulemper ved de to modeller. På tværs af de to klyngeforløb gælder dog, at der uafhængigt af hvilket format, der vælges, skal kommunikeres tydeligt om selve formatet.

På baggrund af erfaringerne fra de forskellige forløb skabes et tredje format, hvor elemeter fra de to forløb forsøges integreret. Det tredje format skal indeholde klart definerede rammer som er sat af vejleder og hvor de studerende får indflydelse på nogle af de kriterier, der omgiver feedback i klyngen, samt på, hvorledes feedback praktiseres i klyngen. Klyngen mødes fire gange i løbet af semesteret og klyngens studerende har mulighed for op til 3 individuelle vejledninger sideløbende. Oftest finder de individuelle vejledningsmøder sted hen mod afslutningen af den studerendes specialeproces. Rammerne for klyngevejledningsmøderne fordrer at alle har læst alles tilsendte materiale. Kriterierne for feedbacken er ofte kriterier forbundet med feedforward, hvor der fokuseres på: hvad der gør de bedste tekststykker til gode, hvorledes mindre gode tekststykker kan bedres og arbejdet med uklarheder eller forslag til uddybninger.

Fremover: Klyngevejledning kræver planlægning

De to vejledere vil fremover arbejde videre med forfine klyngevejledningskonceptet til gavn for både de studerende og for vejlederne. Begge vejlederede understreger, hvor essentielt et velplanlagt forløb med deadlines, rammer og produktfokus er for de studerendes skrive- og læringsproces.

Kontakt

Christina Juul Jensen 

Til Feedback-forsiden