Feedback på første semester: Studieteknik-quiz, faglig quiz og samtale

Udfordringen: Skabe bedre overgang fra gymnasiet til studiet så læringsudbyttet forøges gennem klar forventningsafstemning og individuelle feedbacksamtaler

På en bacheloruddannelse ønsker man at skabe et bedre læringsudbytte for de studerende på første semester. Der er problemer med høje dumpeprocenter, og studerende som er er usikre på deres faglige niveau og krav til studieindsats. Det gør at en del studerende får en dårlig oplevelse med studiestarten, mister motivation, og de har svært ved at indhente det tabte senere. Gennem en fokuseret feedbackindsats vil man sikre at de studerende: 

  • tilbydes en tidlig tilbagemelding på fagligt niveau og krav til arbejdsindsats. 
  • generelt oplever en bedre overgang fra gymnasium til universitet. 
  • i sidste ende opnår et højere læringsudbytte og klarer sig bedre til eksamen. 

Processen: Studieteknik-quiz, faglig quiz og individuelle samtaler

Feedback-indsatsen har været knyttet til de to kurser der indleder første semester, og alle studerende har fået tilbudt at medvirke i projektet i tilknytning til ét af de to kurser. Tilbuddet omfattede 3 dele: 

  • Studieteknik-quiz, hvor de studerende svarer på spørgsmål om deres måde at studere på, tidsforbrug, vanskeligheder mm. ved Multiple Choice spørgsmål og fritekstspørgsmål. Studieteknik-quizzen blev tilgængelig for de studerende midt i oktober. Quizzen skulle få de studerende til selv at reflektere over studievaner, udfordringer og behov for afklaring. Besvarelsen indgik endvidere som informationsgrundlag til feedback-samtalen. 
  • Faglig feedback-quiz: En faglig test med MC spørgsmål. Testen blev gennemført i en eksamenslignende form i auditoriet og med tidsfrist. Med testen fik de studerende en umiddelbar automatiseret feedback på deres faglige niveau.
  • Mundtlig feedbacksamtale med holdunderviser:10 minutters samtale, hvor den studerende kunne få feedback på fagligt niveau, hvad hun skal fokusere på, gode studiestrategier, eller hvad der nu var relevant for den enkelte studerende. For at få tilbudt en samtale, var det en forudsætning at den studerende havde besvaret både studieteknik-quizzen og den faglige test. Den studerendes besvarelser af quizzerne var informationsgrundlag for samtalen. Samtalerne blev gennemført i ugerne efter den faglige test. 

Underviserne fik en grundig guide forud for samtalerne, så de var klædt på til opgaven, herunder hvortil de kunne henvise studerende, hvis de havde problemer, som ikke var af faglig karakter. Det blev endvidere holdt fælles møder med underviserne til forberedelse af og opsamling på forløbet.

Fremover: Feedbackindsats forsøges indarbejdet som en integreret del af undervisningen

Data og erfaringer fra feedbackprojektet indgår som grundlag for udvikling af studiestarten, kurserne og de kommende feedbacktiltag. Umiddelbart har erfaringerne med samtaler og quizzer været gode. En udfordring har været at få de studerende, som har mest behov for feedback, til at tage imod tilbuddet. Der arbejdes på at tilpasse indsatsen, så den kan gøres til en mere integreret del af første semester for alle studerende.  

Kontakt

Tommy Nørskov Johansen, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi,  

Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didakti

Til Feedback-forsiden