Peer feedback med fokus på faglige begreber

Udfordringen: Øge studerendes evne til at vurdere eget fagligt niveau

På et 1.semesterkursus med mere end 200 studerende pr. årgang ønsker man at øge mængden af feedback til de studerende på deres faglige niveau. Bl.a. fordi kurset er det første på studiet, har man valgt at der undervejs ikke er test og prøver. Det er naturligvis også meget tidskrævende for undervisere at give individuel feedback på så stort et kursus. Men man vil gerne hjælpe de studerende med at kunne vurdere eget fagligt niveau. Med en peer feedback-øvelse gives de studerende mulighed for at træne i at give og modtage hinanden faglig kritik, hvilket er en vigtig kompetence allerede tidligt i studiet at opbygge.

Processen: Grupper forbereder og forklarer faglige spørgsmål for hinanden

Der blev gennemført en peer feedback-session på en øvelsesgang på kurset på et tidspunkt hvor de studerende er nået til at skulle lave opsamling på indhold der har været arbejdet med. Der bruges denne rytme, som første gang tager typisk 45 min. i alt, men kortere tid i anden omgang: 

  1. Holdet på ca. 30 stud. inddeles i seks grupper á fem stud.
  2. Grupperne får 10 min. til på stedet at komme frem til svar på nogle faglige spørgsmål stillet af underviseren. Spørgsmålene minder meget om eksamensspørgsmål på kurset og er ikke ja/nej-spørgsmål. Nogle af spørgsmålene forsøger at ramme et niveau hvor de studerende skal integrere blokke af viden fra dele af faget som ellers for dem kan virke adskilte, dvs. at de (bedste af dem) bør ramme ”Relational” niveauet i SOLO (se fx www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/).
  3. Hver gruppe forklarer deres svar for en anden gruppe (som har arbejdet med andre spørgsmål). Den anden gruppe kan stille spørgsmål og i øvrigt supplere. Der afsættes 10 min. pr. gruppe, dvs. 20 minutter i alt når begge grupper skal fremlægge.

Herefter ny runde med nye faglige spørgsmål. Der er ingen fælles opsamling, men man kan konsultere underviser undervejs.

Studerende giver udtryk for at det er en givende måde at arbejde og opsamle på stoffet. Underviserne har givet udtryk for stor tilfredshed med at indføre et element hvor de studerende giver hinanden feedback – de oplever at de studerende er engagerede i at gøre sig umage og også lytter efter hvad medstuderende siger. Den gennemførte aktivitet er hverken tidskrævende eller stressende når den kører, men har selvfølgelig krævet tid at planlægge.

Fremover: Peer feedback-øvelsen gentages og udbygges

Øvelsen kan ret let gøres permanent på kurset og formentlig også gentages i andre dele af indholdet. Øvelsen forventes gennemført igen næste år. 

Kontakt

Rasmus Kjøller 

Sebastian Horst 

Til Feedback-forsiden