Empiriske metoder/Temakursus

Jf. studieordning fra august 2018.

Placering

Anden del af forårssemesteret, marts – maj

Tilmelding

Se tilmeldingssiden

Tid og sted

Sidste afholdt i foråret 2020. Oplysninger om kommende kursus følger.

Omfang

5 ects.

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset er at de studerende skal få erfaringer med forskellige forskningsmetoder samt at finde og læse forskningslitteratur, og kurset skal ses som en forberedelse til masterprojektet. Arbejdet med metoder og litteratur sker vil ske indenfor et eller flere temaer, som udvælges i samarbejde mellem underviser og studerende.

De studerende skal opnå følgende kompetencer efter deltagelse i kurset:

  • Indsigt i forskningsmetoder (fx kvantitative metoder, kvalitative metoder og mix af metoder) i scienceundervisning gennem læsning og afsøgning af feltet af forskningslitteratur
  • Refleksioner over egen undervisningspraksis i relation til den læste forskningslitteratur

Indhold

De studerende på holdet vælger som samlet hold og i samarbejde med underviseren et eller flere temaer for metodekurset. Tema(er) skal vælges ud fra de studerendes faglige interesser. De masterstuderende vil inden for mindst et af temaerne selv skulle finde forskningsartikler, der omhandler temaet, og udarbejde en litteraturliste, der giver et billede af temaets forskningsområde.

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Man kan kun vælge dette kursus som enkeltfag, hvis man har gennemført mindst ét af de øvrige kurser på Master i scienceundervisning. Kurset er tænkt som forberedelse til masterprojektet, og det anbefales derfor at man tager kurset som et af de sidste kurser inden masterprojektet. 

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:
Helle Mathiasen mfl.

Undervisningsformer

Holdundervisning

Eksamensoplysninger

Løbende evaluering med godkendelse af skriftlig opgave (individuelt eller i grupper efter aftale).
Bedømmelse: bestået/ikke bestået. Ingen censur.

Arbejdet indenfor det eller de valgte temaer afsluttes med aflevering af en hjemmeopgave. Den masterstuderende skal reflektere over selvvalgt forskningslitteratur i forhold til egen undervisningspraksis. Den studerende skal vise forståelse for og kunne kritisk vurdere den valgte forskningslitteratur og dens mulige betydning for egen praksis.

Hjemmeopgaven bedømmes internt af underviseren indenfor temaet med karakteren Bestået/Ikke-bestået.

Hvis der er flere temaer skal begge temaer skal bestås for at kurset er bestået.