Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Jf. gammel studieordning fra august 2018.

For kurser i det masterforløb, som starter i sommeren 2023, se den nye MiSU-side

Læser du på holdet som startede i 2021 eller har du taget ét eller flere enkeltfag efter 2018-studieorningen? Vi har samlet relevante oplysninger her: MiSU Hold 2021 - gammel studieordning

Placering

Efterårssemesteret, august – december

Tid og sted efterår 2021

UndervisningsstedDen fysiske undervisning foregår som udgangspunkt i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Den fysiske undervisning vil kunne suppleres af virtuel undervisning og evt. gruppeopdelt undervisning.
Tid: 9:30-16:15 (med mindre andet aftales)
Datoer: Undervisningen foregår på mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden august - december. Med forbehold for justeringer er datoerne:

Uge 33: 16. august
Uge 35: 30. august
Uge 37: 13. september
Uge 39: 27. september
Uge 41: 11. oktober
Uge 43: 25. oktober
Uge 45: 8. november
Uge 47: 22. november
Eksamen i uge 49: 6. december

Vi anbefaler at alle mandage så vidt muligt friholdes til studiearbejdet.
Der skal påregnes forberedelse individuelt /i grupper og online via kursussiden mellem seminardagene. 

Omfang

10 ECTS

Kvalifikationsbeskrivelse

I kurset "Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning" tilegner de masterstuderende sig et overblik over det naturfagsdidaktiske felt og bliver i stand til at koble centrale naturfagsdidaktiske begreber og problematikker til deres egen undervisningspraksis.  Gennem kurset opnår de studerende erfaringer med at tilrettelægge og undervise undersøgelsesbaserede forløb indenfor deres fag og får lejlighed til reflektere over det praktiske arbejdes rolle i naturfagsundervisningen og naturfagenes samspil med andre fag.

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Inddrage læringsteoretiske begreber og teorier i analyse og vurdering af læringsmål og læreplaner i officielle retningslinjer for undervisning
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale, både i naturfagene og i samspil med andre fag.
 • Anvende naturfagsdidaktisk terminologi til at argumentere for elevaktiviteters indhold og placering i undervisning. Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning
 • Designe og udføre undersøgelsesbaseret undervisning i de relevante naturfag
 • Inddrage relevante læringsteoretiske begreber i diskussion af de mulige læringseffekter af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Undersøge feltet praktisk arbejde og reflektere over praktisk arbejdes rolle i naturfagene og naturfagsundervisningen

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne:

 • Begrundelser og læreplaner, herunder kobling mellem (fag)faglige og generiske kompetencer og inddragelse af nyere læringsmål (fx anvendelsesorientering, innovation, talent etc.)
 • Teorier om læring og undervisning af naturvidenskab sat i relation til forskellige undervisningsformer i de naturvidenskabelige fag
 • De naturvidenskabelige fag i samspil med andre fag
 • Forståelser af undersøgelsesbaseret undervisning, herunder 6F-modellen
 • Undervisningsdifferentiering samt lærer- og elevroller i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet samt evt. gæster udefra.

Undervisningsformer

Gruppearbejde, holdundervisning, deltagerundervisning, undervisningsobservation. 

Kurset er praksisorienteret og udvikler de masterstuderendes undervisningsrepertoire gennem deltagerundervisning.

Litteratur

Oplyses senere

Deltagerbegrænsning

30

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen (individuelt eller i grupper efter aftale).
Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Intern censur.
Eksamenstid: 30 minutter pr person inklusive votering

Under eksaminationen inddrages produkter udarbejdet under kurset