Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Jf. studieordning fra august 2018

Placering

Efterårssemesteret, august – december

Tid og sted 

Oplysninger om kommende kursus følger. Sidst gennemført i efteråret 2018

Omfang

10 ECTS

Kvalifikationsbeskrivelse

I kurset "Naturfagsdidaktik og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning" tilegner de masterstuderende sig et overblik over det naturfagsdidaktiske felt og bliver i stand til at koble centrale naturfagsdidaktiske begreber og problematikker til deres egen undervisningspraksis.  Gennem kurset opnår de studerende erfaringer med at tilrettelægge og undervise undersøgelsesbaserede forløb indenfor deres fag og får lejlighed til reflektere over det praktiske arbejdes rolle i naturfagsundervisningen og naturfagenes samspil med andre fag.

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Inddrage læringsteoretiske begreber og teorier i analyse og vurdering af læringsmål og læreplaner i officielle retningslinjer for undervisning
 • Analysere og vurdere konkrete læringssituationer med henblik på deres faglige læringspotentiale, både i naturfagene og i samspil med andre fag.
 • Anvende naturfagsdidaktisk terminologi til at argumentere for elevaktiviteters indhold og placering i undervisning. Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning
 • Designe og udføre undersøgelsesbaseret undervisning i de relevante naturfag
 • Inddrage relevante læringsteoretiske begreber i diskussion af de mulige læringseffekter af undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Undersøge feltet praktisk arbejde og reflektere over praktisk arbejdes rolle i naturfagene og naturfagsundervisningen

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne:

 • Begrundelser og læreplaner, herunder kobling mellem (fag)faglige og generiske kompetencer og inddragelse af nyere læringsmål (fx anvendelsesorientering, innovation, talent etc.)
 • Teorier om læring og undervisning af naturvidenskab sat i relation til forskellige undervisningsformer i de naturvidenskabelige fag
 • De naturvidenskabelige fag i samspil med andre fag
 • Forståelser af undersøgelsesbaseret undervisning, herunder 6F-modellen
 • Undervisningsdifferentiering samt lærer- og elevroller i undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:

Jens Dolin, Jesper Bruun, Tina Haahr Andersen

Undervisningsformer

Gruppearbejde, holdundervisning, deltagerundervisning, undervisningsobservation.

Kurset er praksisorienteret og udvikler de masterstuderendes undervisningsrepertoire gennem deltagerundervisning.

Litteratur

Oplyses senere

Deltagerbegrænsning

30

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen (individuelt eller i grupper efter aftale).
Bedømmelse: 7-trinsskalaen. Intern censur.
Eksamenstid: 30 minutter pr person inklusive votering

Under eksaminationen inddrages produkter udarbejdet under kurset