Praksisudvikling

Jf. gammel studieordning fra august 2018.

For kurser i det masterforløb, som starter i sommeren 2023, se den nye MiSU-side

Læser du på holdet som startede i 2021 eller har du taget ét eller flere enkeltfag efter 2018-studieorningen? Vi har samlet relevante oplysninger her: MiSU Hold 2021 - gammel studieordning

Placering

Første del af forårssemesteret, januar – marts 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 15. november 2022. Ansøgning sker via AU's hjemmeside:

Tid og sted - forår 2023

UndervisningsstedDen fysiske undervisning foregår i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Tid: 9:30-16:15 (med mindre andet aftales)
Kursusperiode: 1. januar - 25. marts 2023.
Mødedatoer:  Undervisningen foregår på mandage over fire kursusgange + eksamen, ca. hver anden uge indenfor kursusperioden.

 • Uge 2, 9. januar
 • Uge 4, 23. januar
 • Uge 6, 6. februar
 • Uge 10, 6. marts
 • Eksamen i uge 12, 20. og 21. marts

(Med forbehold for mindre justeringer)

Omfang

5 ects.

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "Praksisudvikling" er at give de masterstuderende kompetencer til at gennemføre forandringsprojekter.

Kurset har to hovedelementer:

 • Pædagogisk/didaktisk inspiration til måder at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning
 • Projektstyringselementer

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at:

 • Vurdere muligheder for forandringer i måden at organisere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og -evaluering
 • Formulere og præsentere en projektplan for et forandringsprojekt.

Indhold

Igennem kurset berøres temaerne

 • Undervisning. Herunder
  • Lektionsstudier, aktionslæring, kollegial supervision, synlig læring eller andre former for undervisningstilrettelæggelse
 • Projektplanlægning. Herunder
  • at opstille målsætninger for et konkret projekt
  • at analysere relevante interessenters relation til projektet
  • at sikre forankring af projektet i organisationen
  • at analysere risici for at projektet ikke opnår de forventede resultater
  • at opstille tids- og ressourceestimater for projektet.

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet:
Jan Sølberg mfl.

Undervisningsformer

Gruppearbejde, holdundervisning, præsentation fra og dialog med eksterne projektmedarbejdere fra undervisningsudviklingsprojekter.

Kurset er praksisorienteret. Der vil være en kombination af praktiske projektstyringsværktøjer og didaktiske modeller for undervisningsudvikling.

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen. Eksamen kan gennemføres individuelt eller i grupper efter aftale med underviseren. I alle tilfælde vil den studerende blive bedømt individuelt.
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
Intern censur
Eksamenstid: 25 minutter pr. person eksklusiv votering.
Forberedelse: Ingen
Hjælpemidler: Alle. Bøger, noter, computer etc.
Under eksaminationen inddrages produkter udarbejdet under kurset.

Til eksamen præsenterer den studerende en plan for en udviklingsindsats på den studerendes egen uddannelsesinstitution/arbejdsplads.

Eksamen afholdes individuelt eller i mindre grupper efter aftale. Hver person præsenterer sin projektplan. Ved gruppeeksamen skal alle gruppens medlemmer kunne gøre rede for alle aspekter af projektplanen, men gruppen må gerne fordele præsentationen mellem sig.

Bedømmelsen gives som en helhedsbedømmelse, der vægter præsentationen af projektplanen samt den efterfølgende samtale i relation til kursets læringsmål.