Masterprojekt

Jf. gammel studieordning fra august 2018.

For kurser i det masterforløb, som starter i sommeren 2023, se den nye MiSU-side

Læser du på holdet som startede i 2021 eller har du taget ét eller flere enkeltfag efter 2018-studieorningen? Vi har samlet relevante oplysninger her: MiSU Hold 2021 - gammel studieordning

Placering

Efterårssemester og forårssemester, august – juni 

Tilmelding

Studerende som er tilmeldt hele forløbet bliver automatisk tilmeldt masterprojektet. Studerende som læser fagene enkeltvis, skal selv tilmelde sig. Masterprojektet kan først afsluttes, når resten af uddannelsen er gennemført. Du er velkommen til at kontakte Christine Holm, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

Tid og sted 2023-2024

Undervisningssted: Fælles arrangementer som udgangspunkt vil finde sted på Institut for Naturfagenes Didaktik.
Tid: Efter aftale.
Datoer: Almindelig vejledning aftales individuelt med vejlederen.
Der vil være et antal dage med fælles seminarer, og disse vil blive placeret på mandage.  De præcise datoer for fællesarrangementerne vil fremgå af kursussiden i Absalon.

Omfang

20 ects.

Masterprojektet vil skulle gennemføres i uddannelsens tredje og sidste år. Tid og sted for vejledning aftales mellem den masterstuderende og dennes vejleder. En del af projektvejledningen vil kunne omfatte fælles aktiviteter (fx metodeoplæg, indbyrdes feedback mm). Tid og sted for disse aktiviteter aftales i samråd med de mastersstuderende i god tid inden projekterne påbegyndes.

Kvalifikationsbeskrivelse

Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt. Formålet med masterprojektet er den masterstuderende har mulighed for at arbejde dybere med og reflekterer over en selvvalgt problemstilling med brug af den viden og værktøjer, der er opnået gennem masteruddannelsen.

Efter afslutning af masterprojektet vil den studerende være i stand til at:

  • selvstændigt kunne identificere, formulere og afgrænse og en problemstilling inden for det valgte fagområde
  • analysere, prioritere og referere relevant litteratur
  • kunne tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
  • kunne gennemføre en teoretisk og/eller empirisk undersøgelse af den valgte problemstilling samt en kritisk analyse heraf med anvendelse af relevante forskningsmetoder
  • kunne diskutere og evaluere de valgte metodiske og teoretiske tilgange
  • kunne samle sine resultater i en klar, struktureret og sprogligt korrekt fremstillingsform på en klar og relevant måde
  • kunne uddrage og sammenfatte undersøgelsens resultater samt vurdere stærke og svage sider i eget arbejde
  • demonstrere et fagligt overblik over indholdet i masteruddannelsen

Indhold

Den studerende skal i samråd med den udpegede vejleder vælge indholdet af masterprojektet med hensynstagen til interesse og baggrund. Graden af opfyldelse af læringsmål for opnåelsen af mastertitlen skal dokumenteres gennem udarbejdelsen af rapporten og i det afsluttende forsvar i denne. Masterprojektets struktur kan aflæses af kvalifikationsbeskrivelsen.

Sprog

Dansk

Underviser

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Faglige forudsætninger

Det forudsættes, at den masterstuderende har gennemført og bestået de resterende kurser i masteruddannelsen (40 ECTS) senest ved datoen for afleveringen af masterprojektet. 

Undervisningsformer

Vejledning, oplæg, holdundervisning, gruppearbejde, peer-feedback

Arbejdet med masterprojektet sker under vejledning af en udpeget masterprojektvejleder. En del af projektvejledningen vil kunne omfatte fælles aktiviteter (fx metodeoplæg, indbyrdes feedback mm).

Eksamensoplysninger

Aflevering af masterprojekt samt mundtligt forsvar. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen, ekstern censur. Individuelt eller i grupper efter aftale.

Eksamen er et mundtligt forsvar, baseret på en skriftlig afhandling. Afhandlingen kan skrives individuelt eller i samarbejde med andre studerende (maks. 3 studerende i alt).

Omfang af skriftlig afhandling: Maks. 50 sider, eksklusiv bilag, for en individuel skriftlig afhandling. Maks. 75 sider, eksklusiv bilag, ved to personer. Maks. 100 sider, eksklusiv bilag, ved 3 personer.

Varighed af mundligt eksamen: 45 minutter for individuelt mundligt forsvar. 75 minutter ved gruppeeksamination for 2 personer. 100 minutter ved gruppeeksamination for 3 personer. Varighed af eksamination er inklusive votering.

Hvis afhandlingen skrives af flere studerende, skal det angives hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af afhandlingen, og de studerende kan vælge, om de vil gå til eksamen individuelt eller i gruppe.

Den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele afhandlingen. Der gives en samlet vurdering af det skriftlige oplæg og den mundtlige præstation.

Der er ekstern censur med bedømmelse efter 7-trins-skalaen.