Evaluering og feedback

Jf. gammel studieordning fra august 2018.

For kurser i det masterforløb, som starter i sommeren 2023, se den nye MiSU-side

Læser du på holdet som startede i 2021 eller har du taget ét eller flere enkeltfag efter 2018-studieorningen? Vi har samlet relevante oplysninger her: MiSU Hold 2021 - gammel studieordning

Placering

Forårssemesteret, januar – maj 

Tid og sted i foråret 2022

UndervisningsstedDen fysiske undervisning foregår i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Tid: 9:30-16:15 (med mindre andet aftales)
Datoer:  Undervisningen foregår på mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden januar  - maj. Der er en lille justering i datoerne ift. den oprindelige udmelding:

Uge 2: 10. januar
Uge 4: 24. januar
Uge 6: 7. februar
Uge 10: 7. marts
Uge 12: 21. marts
Uge 14: 4. april
Uge 18: 2. maj
Uge 20: 16. maj
Eksamen i uge 22: 30. maj

Vi anbefaler at alle mandage så vidt muligt friholdes til studiearbejdet.
Der skal påregnes forberedelse individuelt /i grupper og online via kursussiden mellem seminardagene. 

Omfang

10 ECTS

Omfang

10 ECTS

Kvalifikationsbeskrivelse      

Formålet med kurset er at deltagerne bliver i stand til at koble formative og summative feedback- og evalueringsformer og -metoder til undervisningsaktiviteter, -forløb, - fag og -programmer. Kurset involverer både konkret forankring i egen praksis og overvejelser om feedbackens formål og udformning i forhold til progressioner og kompetencemål. Digitale teknologier integreres som en del af dette arbejde.

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at anvende relevante teoretiske begreber samt erfaringer fra egent praksis til at

  • argumentere for og imod forskellige feedback- og evalueringsformer og -metoder i lektioner, forløb, fag og programmer i konkrete situationer.
  • skelne mellem formativ og summativ brug af feedback- og evalueringsformater i forskningslitteratur, egen og andres praksis.
  • tilpasse og anvende forskningsbaserede formative og summative feedback- og evalueringsformer til og i egen praksis.
  • begrunde, vurdere og anvende formativ feedback på egen og andres planlægning, udførelse og og refleksion over undervisning.
  • formidle egne og andres erfaringer med formativ og summativ feedback- og evaluering til andre science-undervisere eller -formidlere.

Indhold

Kurset er organiseret i forskellige temaer. Hvert tema berører en overordnet feedback- og evalueringsform samt teoretiske problemstillinger og begreber. Eksempler på feedback- og evalueringsformer der kan blive berørt i kurset er: ritualiserede og dagligdags mundtlige formater, systematiske skriftlige former, digitale og analoge elev-til-elev former (peer-feedback), selvevaluering og lærerdesignet feedback fra undervisningsmiljøet.

Eksempler på teoretiske problemstillinger og begreber er læringsprogressioner, modeller for formativ og summativ evaluering, forholdet mellem forskellige evalueringsparadigmer, forholdet mellem validitet og reliabilitet og forskellige analysemodeller til undervisning. De enkelte teoretiske problemstillinger og begreber sættes i spil i forbindelse med arbejdet med bestemte feedback og -evalueringsformater og anvendes efterfølgende når det er relevant i forbindelse med følgende feedback og -evalueringsformater. 

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Jesper Bruun og Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Undervisningsformer

En blanding af oplæg, holdundervisning, gruppearbejde samt it-medieret undervisning

Mellem hver kursusgang afprøver den masterstuderende en(et) feedback/evalueringsform(at), som passer til det forhåndenværende tema. Afprøvningen beskrives i en opgave og relateres til relevant litteratur fra kurset. Efter hver aflevering giver den masterstuderende feedback til andre masterstuderende baseret på kriterier der er kendt på forhånd. Opgaver og feedback danner udgangspunkt for en portfolio af afprøvede feedback- og evalueringsformer.

Sidst i kurset laver den masterstuderende et formidlende produkt ud fra sin portfolio. Produktet målrettes relevant målgruppe af indenfor science-undervisere eller –formidlere.

Til eksamen skal den masterstuderende mundtligt og gerne ved brug af digital eller anden visualisering præsentere produktet, produktets formål og argumentere for indhold og form i forhold til kursets læringsmål.

Litteratur

Oplyses på kursussiden.

Deltagerbegrænsning

30

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen (individuelt eller i grupper efter aftale).
Bedømmelse: bestået/ikke bestået. Intern censur.
Eksamenstid: 30 minutter pr person inklusive votering.
Under eksaminationen inddrages produkter udarbejdet under kurset.