Evaluering og feedback

Jf. studieordning fra august 2018.

Placering

Forårssemesteret, januar – maj 

Tilmelding

Se tilmeldingssiden

Tid og sted 

Sidst afholdt i foråret 2019. Oplysninger om kommende kursus følger. 

Omfang

10 ECTS

Kvalifikationsbeskrivelse      

Formålet med kurset er at deltagerne bliver i stand til at koble formative og summative feedback- og evalueringsformer og -metoder til undervisningsaktiviteter, -forløb, - fag og -programmer. Kurset involverer både konkret forankring i egen praksis og overvejelser om feedbackens formål og udformning i forhold til progressioner og kompetencemål. Digitale teknologier integreres som en del af dette arbejde.

Læringsmål

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til at anvende relevante teoretiske begreber samt erfaringer fra egent praksis til at

  • argumentere for og imod forskellige feedback- og evalueringsformer og -metoder i lektioner, forløb, fag og programmer i konkrete situationer.
  • skelne mellem formativ og summativ brug af feedback- og evalueringsformater i forskningslitteratur, egen og andres praksis.
  • tilpasse og anvende forskningsbaserede formative og summative feedback- og evalueringsformer til og i egen praksis.
  • begrunde, vurdere og anvende formativ feedback på egen og andres planlægning, udførelse og og refleksion over undervisning.
  • formidle egne og andres erfaringer med formativ og summativ feedback- og evaluering til andre science-undervisere eller -formidlere.

Indhold

Kurset er organiseret i forskellige temaer. Hvert tema berører en overordnet feedback- og evalueringsform samt teoretiske problemstillinger og begreber. Eksempler på feedback- og evalueringsformer der kan blive berørt i kurset er: ritualiserede og dagligdags mundtlige formater, systematiske skriftlige former, digitale og analoge elev-til-elev former (peer-feedback), selvevaluering og lærerdesignet feedback fra undervisningsmiljøet.

Eksempler på teoretiske problemstillinger og begreber er læringsprogressioner, modeller for formativ og summativ evaluering, forholdet mellem forskellige evalueringsparadigmer, forholdet mellem validitet og reliabilitet og forskellige analysemodeller til undervisning. De enkelte teoretiske problemstillinger og begreber sættes i spil i forbindelse med arbejdet med bestemte feedback og -evalueringsformater og anvendes efterfølgende når det er relevant i forbindelse med følgende feedback og -evalueringsformater. 

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Undervisningsformer

En blanding af oplæg, holdundervisning, gruppearbejde samt it-medieret undervisning

Mellem hver kursusgang afprøver den masterstuderende en(et) feedback/evalueringsform(at), som passer til det forhåndenværende tema. Afprøvningen beskrives i en opgave og relateres til relevant litteratur fra kurset. Efter hver aflevering giver den masterstuderende feedback til andre masterstuderende baseret på kriterier der er kendt på forhånd. Opgaver og feedback danner udgangspunkt for en portfolio af afprøvede feedback- og evalueringsformer.

Sidst i kurset laver den masterstuderende et formidlende produkt ud fra sin portfolio. Produktet målrettes relevant målgruppe af indenfor science-undervisere eller –formidlere.

Til eksamen skal den masterstuderende mundtligt og gerne ved brug af digital eller anden visualisering præsentere produktet, produktets formål og argumentere for indhold og form i forhold til kursets læringsmål.

Litteratur

Oplyses senere

Deltagerbegrænsning

30

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen (individuelt eller i grupper efter aftale).
Bedømmelse: bestået/ikke bestået. Intern censur.
Eksamenstid: 30 minutter pr person inklusive votering.
Under eksaminationen inddrages produkter udarbejdet under kurset.