It, læring, motivation og dannelse – et didaktisk perspektiv

Jf. studieordning fra august 2018.

Placering:

Efterårssemesteret, august – december

Tid og sted i efteråret 2022

UndervisningsstedDen fysiske undervisning foregår i København på Institut for Naturfagenes Didaktik, Niels Bohr Bygningen, Rådmandsgade 64, 2200 Kbh. N.
Tid: 9:30-16:15 (med mindre andet aftales)
Datoer:  Undervisningen foregår på mandage over otte kursusgange, ca. hver anden uge i perioden august - december 2022 (med forbehold for justeringer):

Uge 34, 22. august
Uge 36, 5. september
Uge 38, 19. september
Uge 40, 3. oktober
Uge 43, 24. oktober
Uge 45, 7. november
Uge 47, 21. november
Uge 49, 5. december
Eksamen uge 51: 19. december og 20. december 

Tilmelding og yderligere information

Se på tilmeldingssiden

Omfang:

10 ECTS

Kvalifikationsbeskrivelse

Formålet med kurset "It, læring, motivation og dannelse- et didaktisk perspektiv" er at den masterstuderende på baggrund af et læringsteoretisk fundament kan vurdere it-anvendelsers muligheder, begrænsninger, barrierer og faldgruber i forskellige undervisningskontekster, herunder undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Yderligere er formålet at udvide den studerendes undervisningserfaringer med en teoretisk overbygning, hvor motivationsteorier, elementær videnskabsteori og dannelsesteori er inkluderet.

Læringsmål:

Efter afslutningen af kurset er den masterstuderende i stand til:

 • Kritisk at reflektere over sammenhænge mellem læring, arbejds-/undervisningsformer og brug af it.
 • Vurdere, begrunde og diskutere valg og fravalg af medier og kommunikationsfora i konkrete undervisningsforløb ud fra et didaktisk perspektiv, med reference til fx elevmotivation, elevaktivering, relevans- og dannelsesperspektiver.
 • Anvende elementær videnskabsteoretisk indsigt i fagene til at diskutere læringsmål og elevernes naturfaglige kompetenceudvikling
 • Demonstrere forskellige tilgange til og argumenter for fagenes relevans som studieforberedende element og set i et dannelsesperspektiv

Indhold

Igennem modulet berøres temaerne

 • Teorier om læring, kommunikation, motivation og dannelse
 • Læring, undervisning og it, didaktisk rammesætning og centrale begreber
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning og betydning for elevernes motivation og læring
 • Undervisningsaktiviteter, samarbejds-, delings- og produktionsværktøjer
 • Videnskabsteoretiske perspektiver på arbejds-/undervisningsformer
 • Dannelsesbegrebet set i relation til begreber som almen dannelse, naturvidenskabelig dannelse og digitale dannelse
 • Forskningsbaserede viden om it-anvendelser i undervisning, didaktiske overvejelser om hvornår, hvordan og hvorfor it skal inddrages i konkrete undervisningskontekster

Sprog

Dansk

Faglige forudsætninger

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller  tilsvarende.

Undervisere

Undervisere fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet: Morten MisfeldtMaria Hvid Stenalt og
Andreas Lindenskov Tamborg mfl.

Undervisningsformer

En blanding af oplæg, holdundervisning, gruppearbejde samt it-medieret undervisning

Kursets fokus er på pædagogisk/didaktisk brug af og refleksioner over en bred vifte af teknologier, hvor teoretiske begreber og praktiske erfaringer fra konkrete undervisningskontekster inddrages og er fundament for kritiske refleksioner.

Litteratur

Oplyses senere

Deltagerbegrænsning

30

Eksamensoplysninger

Mundtlig eksamen.
Bedømmelse: 7-trinsskalaen, Ekstern censur.

Mundtlig eksamen inklusive votering er af 30 minutters varighed på baggrund af en indleveret synopsis, som fx kan tage udgangspunkt i et design af et konkret undervisningsforløb, der er gennemført eller vil blive gennemført, og hvor it-baserede læringsressourcer, elevproduktioner, lærer/elev-feedback-formater mm., produceret under kurset inddrages. Den indleverede synopsis skal indeholde beskrivelse og refleksion over anvendt empiri fra en undervisningspraksis.