31. oktober 2013

Interesseskabende naturfagsundervisning

Både dansk og international forskning har tidligere vist, at en stor del af eleverne mister interessen for naturfagene i løbet af deres gymnasietid. Samtidig peger unge, som vælger at fortsætte på en videregående naturvidenskabelig uddannelse, ofte på læreren og undervisningen som en væsentlig grund til deres valg.

IND igangsatte derfor i samarbejde med foreningen Forum 100 % et forsknings- og udviklingsprojekt, som skulle undersøge mulighederne af at gennemføre undervisning i gymnasiets naturfaglige undervisning, som skaber interesse hos eleverne i stedet for at få dem til at tabe den. Projektet blev gennemført i samarbejde med lærere fra tre skoler: EUC Nordvestsjælland (htx i Holbæk), Skive Tekniske Skole (htx i Skive) og Roskilde Katedralskole (stx).

Projektet satte fokus på undervisningen i fysik og bioteknologi, dvs. et fag med lange traditioner og et nyt fag. Det bestod af to dele: en undersøgelsesdel og en designdel.

Undersøgelsesdelen bestod af observation af de involverede læreres undervisning, interview med lærere og elever og en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i de berørte klasser. Hertil kom landsdækkende spørgeskemaundersøgelser blandt lærere inden for fysik og bioteknologi. Undersøgelsen rettede sig især mod at afdække, hvilke aspekter af undervisningen som vækkede elevernes interesse, og om der var aspekter, som svækkede interessen, samt hvad man kunne gøre for at øge interessen.

Designdelen bestod af to runder, hvor lærerne udviklede og afprøvede forsøg i deres undervisning med undervisningsformer, som kunne imødekomme nogle af de udfordringer de og deres elever stod overfor. Efter første runde mødtes lærerne og de tilknyttede forskere for at bearbejde erfaringerne med henblik på anden runde, hvor et nyt forsøg – i nogle tilfælde en gentagelse af det første forsøg – blev gennemført.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet og de deltagende skoler. Projektet blev gennemført fra maj 2012 til oktober 2013.

Fra IND deltog: Henriette T. Holmegaard, Lene Møller Madsen, Olga Trolle, Sofie Birch Jensen og Lars Ulriksen (projektleder).

Erfaringer og resultater fra projektet er sammenfattet i en kort, praksisrettet rapport: Forstå, fange, og fastholde. Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag (pdf).