Programmering og Computational Thinking i matematik

Digitale teknologier – synlige såvel som usynlige – fylder i disse år stadig mere i de fleste menneskers liv. Og som matematiklærer er du optaget af, hvordan disse teknogier fungerer, og hvordan de kan gøres til genstand for integration i din matematikundervisning. Projektet her udforsker netop denne integration og kan forhåbentlig inspirere dig i din didaktiske udforskning.

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Lad os starte med at introducere dig for projektets sidste del: nemlig konkrete bud på, hvordan teknologiforståelse – eller mere specifikt: programmering og computationel tænkning (PCT) – kan integreres i matematikundervisningen. Vi har udviklet 6 konkrete undervisningsmaterialer, som du finder på Alineas gratis-publiceringsplatform forstå.dk (udkommer forår 2023). Materialerne er didaktisk tilrettelagt og direkte klar til anvendelse.

Men bag ved disse undervisningsmaterialer ligger en forudgående forskningsproces, hvor vi har undersøgt, hvorvidt der i de eksisterende læreplaner (Fælles Mål) i det hele taget lægges op til en sådan integration mellem PCT og matematik – og også hvordan andre landes læreplaner og politiske rammesætninger animerer til denne integration. Og så har vi også kigget på samt udviklet en række grundlæggende principper for, hvordan integrationen kan se ud i konkret undervisning; alt sammen med for at kvalificere de undervisningsmaterialer, som du som sagt finder på Alineas hjemmeside gratis-publiceringsplatform forstå.dk fra og med foråret 2023.

Vi byder dig velkommen til vores projekt og håber, at du vil finde det inspirerende eller på andre måder tankevækkende.

 

 

 

Som allerede kort nævnt ovenfor i introen er projektet bygget op om 3 delfaser:

Fase 1: Sammenligning

For det første har det været interessant for os at undersøge, hvordan forskellige lande forsøger – eller har forsøgt – at integrere digitale teknologier i matematikfaget. Hvad er status? Hvor langt er vi i Danmark kontra i andre lande? I første omgang er der her fokus på det politiske niveau og måden, hvorpå der tænkes i nationale læreplaner og anvisninger til lærerne (i Danmark forstået som Fælles Mål). Er der noget, som vi i Danmark kan lade os inspirere af? Har man "knækket koden" i andre lande? Og i så fald: Hvordan?

Fase 2: Afprøvning

For det andet har det været interessant for os (bl.a. i lyset af den såkaldte KOM-Rapport om Matematiske Digitale Kompetencer) at undersøge, hvordan forskellige undervisningsmaterialer så rent faktisk understøtter den enkelte lærer i at integrere digitale teknologier i matematikundervisningen. Findes der overhovedet materialer, som forsøger at integrere programmering og computationel tænkning i matematikfaget? Hvilke materialer fungerer i så fald godt og knap så godt? Hvordan forsøger de at tænke og implementere integrationen? Og hvordan kan vi tage ved lære af disse og så påbegynde en udvikling af målrettede undervisningsmaterialer?

Fase 3: Udvikling og validering

For det tredje ligger det i logisk forlængelse af vores erkendelser og erfaringer fra de to ovenstående delfaser i projektet, at vi vil udvikle målrettede undervisningsmaterialer, der integrerer disse erkendelser. I samarbejde med matematiklærere samt bl.a. skolebogsforlaget Alinea og makerspacet TekX har vi således udviklet undervisningsmaterialer til inspiration for dig som teknologisk nysgerrig matematiklærer; og eleverne inviteres på en læringsmæssig rejse ind i både escaperooms, rollespil og statistik – alt sammen med opgaver, som har en tæt kobling mellem matematik og programmering/computationel tænkning.

 

 

1) Sammenligning mellem lande

Det viser sig, at der store forskelle i den måde, som forskellige lande tænker programmering og computationel tænkning (PCT) på i forhold til de officielle læreplaner. Nedenfor kan du i stikordsform få et overblik over de mest centrale forskelle.

I England er PCT-området tæt knyttet til det særskilte fag datalogi, som har sit afsæt i egentlig programmering – dvs. det er et teknisk fag med aspekter programmering som et håndværk. I Sverige er PCT specifikt tænkt ind i matematikfagets forskellige kompetenceområder såsom algebra og statistik. I Danmark derimod er PCT tænkt som et aspekt eller en dannelsesmæssig vinkling ind i grundskolens bredere eksisterende fagrække. Dvs. PCT ses som noget, der kan indgå i alle fag – men uden at den enkelte lærer dermed gives konkret inspiration til denne integration.

2) Afprøvning af synergier mellem PCT og matematik

Når man kobler PCT ind i matematikfaget, viser der sig – på basis af de foreløbige undersøgelser – en række fordele og ulemper. Du får det hurtige overblik herunder efterfulgt at mere info:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejsing-Duun, S. et al (2021): Computational thinking karakteriseret som et sæt af kompetencer: En begrebskortlægningLearning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi

Når Teknologiforståelse rammer klasseværelset, står lærere og elever overfor et nyt fag, de endnu ikke er bekendte med. Faget er defineret igennem læreplan og fælles mål blandt andet gennem kompetenceområdet computationel tankegang . I denne artikel sætter vi fokus på, hvilke kompetencer der knytter sig til computational thinking ved at undersøge, hvordan de er beskrevet og defineret i tidligere forskning. Formålet er igennem denne begrebskortlægning at skabe et mere nuanceret sprog for indholdet af kompetenceområdet.
Mere information

Elicer, R. L. & Zacho, L. (2022): Computational thinking i matematiktimen, Matematik: tidsskrift for regne- og matematiklærere

Hvad kan computational thinking i matematik, og hvordan kan man arbejde med det i matematikundervisningen? Vores foreløbige konklusion er, at det er motiverende for eleverne, og derudover øger det deres læring af matematik, når de arbejder med kodning of undersøgende opgaver. Erfaringerne viser, at det ikke er en hvilken som helst opgave, der kan anvendes i denne sammenhæng.
Mere information

Elicer, R. L. & Tamborg, A. L. (2022): Nature of the relations between programming and computational thinking and mathematics in Danish teaching resources, Aarhus University

Både i Danmark og internationalt er der efterhånden udviklet undervisningsmaterialer, der kobler matematik og PCT. I denne artikel undersøger vi de danske undervisningsmaterialer udviklet ifbm. Tek-forsøget, og vi beskriver de forskellige måder, PCT og matematik forsøges koblet på.

Helenius, O. & Misfeldt, M. (2021): Programmeringens väg in i skolan: en jämförelse mellan Danmark och Sverige, Studentlitteratur
Mere information

Misfeldt, M. et al (2020): Relations between mathematics and programming in school: juxtaposing three different cases, Johannes Kepler University
Mere information

Misfeldt, M. & Jankvist, U. T. (2020): Teknokritisk matematikundervisning: at åbne den skjulte matematik i demokratiets tjeneste, Samfundslitteratur
Mere information

Tamborg, A. L. (2022): A solution to what? Aims and means of implementing informatics-related subjects in Sweden, Denmark, and England, Acta Didactica Norden

På tværs af mange lande er der tilsyneladende konsensus om, at PCT bør indgå som en naturlig del af læreplaner i grundskolen. Men hvorfor skal det egentlig det? Denne artikel undersøger de konkrete bevæggrunde ift. at gøre PCT til en obligatorisk del af grundskolerne i Danmark, Sverige og England.
Mere information

Tamborg, A. L. et al (2022): Comparing Programming and Computationan Thinking With Mathematical Digital Competencies From an Implementation Perspective, Aarhus University

PCT har flere overlap med digitale matematiske kompetencer som f.eks. det at foretage velbegrundede valg af teknologier til problemløsning. Er der overhovedet nogle væsentlige forskelle mellem at implementere PCT i matematik og mere velkendte teknologiinitiativer i matematik? Med udgangspunkt i tilgængelige efteruddannelse i Sverige belyser vi dette spørgsmål fra en implementeringsvinkel.
Mere information

Tamborg, A. L. et al (2022): Computational thinking in Denmark from an anthropological theory of the didactic perspective, In press

I denne artikel undersøger vi, hvordan teknologiforståelse og matemtatik er koblet til hinanden i læreplanen fra tek-forsøget med specifikt fokus på matematik. Artiklen identificerer desuden de specifikke udfordringer og muligheder, disse koblinger konfronterer danske lærere med i tek-forsøget.
Mere information

Tamborg, A. L. & Stavenæs Refvik , K. A. (2022): Coordinating mathematical competencies and computational thinking practices from a networking of theories point of view, Springer

Dette kapitel viser, hvordan PCT kan kobles med de matematiske kompetencer, der optræder i den danske læreplan for matematik. Kapitlet indeholder desuden eksempler på undervisningsmaterialer, hvor sådanne koblinger optræder.
Mere information

Tamborg, A. L. et al (2022): Programming and Computational Thinking in Mathematics Education: An Integration Towards AI Awareness, KI - Künstliche Intelligenz

I denne artikel undersøger vi en del af de tilgængelige undervisningsmaterialer, der uddanner børn i basale aspekter af kunstig intelligens. I disse undersøgelser viser vi, at mere aktiv inddragelse af matematiske indholdsområder kan bidrage til at øge elevers forståelse af, hvordan sådanne teknologier fungerer og implikationerne af dem.
Mere information

Tamborg, A. L. et al (2022): Teacher development in computational thinking and student performance in mathematics: a proxy-based TIMSS study, Aarhus University

Forskning i matematikkens didaktik hævder ofte, at kombinationen mellem PCT og matematik fremmer elevers læringsudbytte. Dette er dog sjældent efterprøvet i konkrete målinger. Med udgangspunkt i data fra TIMMS forsøger vi i denne artikel at udarbejde en proxy for PCT mhbp. at måle, om elever, hvis lærere er efteruddannede i PCT, scorer højere i TIMMS.
Mere information

 

 

 

 

 

 

Matematiklærere som forfattere

Uden praktikere – ingen kobling til praksis! Det har fra starten været afgørende for os at skabe en kobling til praksis, så vi ikke risikerer, at den forskningsviden, som udkommer gennem et projekt som dette, ikke ender med at leve et liv langt væk fra dér, hvor det sker: nemlig i klasserummet. Derfor er det matematiklærere (fra forskellige landsdele), som er de primære forfattere på undervisningsmaterialerne. Alineas matematikredaktion samt forskerne fra KU har så undervejs i udviklingsprocessen sparret og været medudviklere. Vi vil gerne takke vores forfattere for kæmpe engagement, kreativitet og nysgerrighed på mulighederne i koblingsfeltet mellem PCT og matematik.

Alinea

Publiceringen af de undervisningsmaterialer, som udvikles i projektet, foregår i samarbejde med Alinea på Alineas digitale gratis-platform. Alinea har desuden været med inde over udviklingsprocessen som matematikfaglig/redaktionel sparringspartner.

TekX

TekX er en klub/efter-skoletids-tilbud i Rødovre for børn i alle aldre, som har lyst til at nørde og nørkle med teknologi. Stedet udmærker sig ved at have en interessemæssig kobling mellem teknologi og matematik, og derfor er vi i projektet her glade for, at TekX har formidlet kontakt til 2 af de matematiklærere, som forfatter undervisningsmaterialerne i samarbejde med os på KU.

 

 

Navn Titel Telefon E-mail
Morten Misfeldt Professor
Københavns Universitet
- misfeldt@ind.ku.dk
Uffe Thomas Jankvist Professor
Aarhus Universitet
utj@edu.au.dk
Andreas Lindenskov Tamborg Post.doc.
Københavns Univeristet
- andreas_tamborg@ind.ku.dk
Raimundo José Elicer Coopman Post.doc.
Aarhus Universitet
 raimundo@edu.au.dk
Thomas Brahe Videnskabelig assistent
Københavns Universitet
- tbrahe@ind.ku.dk
Eirini Geraniou Associate professor
University College London

e.geraniou@ucl.ac.uk

Kajsa Bråting Associate professor
Uppsala Universitet
kajsa.brating@edu.uu.se

 

 

Det kan ofte være en jungle af abstrakte begreber at finde rundt i forskningsprojekter. I både videoer og indhold her på siden bruger vi en række forskellige begreber løbende – nogle gange bedre beskrevet end andre gange. Vi har i det nedenstående samlet og forfattet en ordliste med forklaringer til nogle af disse begreber, så det forhåbentlig bliver tydeligere, hvad vi egentlig snakker om, og hvordan sådan noget som "PCT" egentlig er relevant (og måske ligefrem vigtigt!) for moderne matematikundervisning i en digital tidsalder.

Teknologi i pædagogisk fokus

Vi starter med et par centrale begreber, som sætter fokus på teknologi i en pædagogisk kontekst, dvs. hvad nogen skal eller kan gøre ved og med digital teknologi.

Computational Thinking

At være computationelt tænkende vil sige at være problemløsende på en særligt logisk måde, som trækker på bestemte kognitive kompetencer. Endnu mere teknisk kan det udtrykkes på den måde, at Computational Thinking er en problemløsningsstrategi, der gennemfører passende modellering ved hjælp af abstraktion og algoritmisk tænkning. En god løsning forudsætter en god forståelse af problemfeltet, og at de rette elementer udvælges (abstraktion) og integreres i regler (algoritmisk tænkning), således at modellen håndterer problemet uden at skabe nye problemer.

PCT

Forkortelse for Programming and Computational Thinking. Med PCT illustrerer vi distinktionen mellem programmering (P-delen) og Computation Thinking (CT). Således er programmering og computational thinking ikke det samme. Som beskrevet ovenfor er computational thinking en særlig måde at tænke på og en særlig måde at bryde problemer ned i mindre størrelser, som i princippet - men ikke nødvendigvis - kan løses ved hjælp af it/programmering. Programmering er altså en særskilt og mere håndværksmæssig kompetence, mens computational thinking er en måde at tænke og problemløse på. Begge er dog fænomener eller begreber, som kan observeres empirisk i menneskelig aktivitet/tænkning og forekommer som: viden og færdigheder, datahåndterings-praksisser, computationel problemløsning, modellering, algoritmer og simuleringer.

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er både et selvstændigt fagområde og en vinkling ind i andre fagområder. Som selvstændigt fagområde er der i den aktuelle læreplan (Fælles Mål) to hovedsøjler: 1) en håndværksdel, som omhandler konkrete kompetencer til at indgå i udvikling af det, som kalder 'digitale artefakter', og på den anden side handler fagområdet om 2) en refleksiv kompetence til at forstå og stille sig kritisk (og konstruktiv) i forhold til de digitale teknologier, som ruller ind i samfundets forskellige offentlige og private sfærer. Derudover tænkes teknologiforståelse, som nævnt, som en vinkling ind i øvrige fag, hvor arbejdet med digitale teknologier, potentielt, kan åbne traditionelle fagområder på nye måder og skabe nye anskuelsesvinkler og tilgange til at arbejde med stoffet.

Teknologi i teknologisk fokus

I det følgende kigger vi nærmere på selve teknologierne som den ramme eller den videnssfære, som det pædagogiske felt rækker ind i og forsøger at forstå, bearbejde og påvirke.

Kode

En beskrivelse af computerprogrammet i et programmeringssprog der kan fortolkning af en computer. Der findes både visuelle og teksbårne programmeringssprog

Programmeringssprog

De sprog der bruges til at skrive koden i. Eksempler kan være Scratch, pascal, Java, C++ og python.

Algoritme

En opskrift, der er sekventielt organiseret med klare input/output kategorier. 

Algoritmer er centrale i programmering, da de beskriver handlinger på måder, der kan oversættes til kode, som kan forstås af en computer.

Teknologi i procesmæssigt fokus

Til sidst kigger vi på et par af de måder, som man håndværksmæssigt kan påvirke og udvikle teknologien på.

Tinkering

Processen hvor man ændrer på eksisterende computerprogrammer for at skabe sit eget. Det er et vigtigt aspekt af både professionelle programmørers arbejde og i maker-kulturen, at man tager udgangspunkt i eksisterende programmer snarere end at lave sit eget fra starten.

Debugging

Fejleretning af programmer. Det er vanskeligt at få, især komplekse, programmer til at fungere som man har tænkt det. Derfor er det væsentligt at lære strategier til at fejlrette programmer.

Problemsekventering

For at kunne skrive et computerprogram, der behandler komplekse forhold, skal problemet brydes ned i sekvenser, som kan beskrives som algoritmer og dermed programmeres. En sådan sekvensering af en problematik er et vigtigt skridt i retning af at skrive et computerprogram.

 

 

 

 

Støttet af

Novo Nordisk Fonden
Programming and Computation Thinking in Mathematics har modtaget en treårig finansiering fra Novo Nordisk Fonden.

Projekt: Comparing the implementation of programming and computational thinking in Denmark, Sweden and England
Periode:  01.01.2021 – 30.04.2024

Kontakt

Morten Misfeldt, professor
Link til forskerprofil

Lars Klingenberg, specialkonsulent
Link til medarbejderprofil

Bedste plakat

Best poster

Ved CERME-konferencen 2022 vandt projektet prisen for bedste plakat blandt alle deltagende projekter. Begrundelsen for tildelingen af prisen lød bl.a. "This poster succeeds in capturing everyone's attention due to its minimalist, appealing and thought-provoking design".

Inspiration og baggrundsviden

Programmering og Computational Thinking i matematikundervisningen

Video: Sammenligning mellem lande

Danmark, Sverige og England: Hvordan integrerer læreplanerne PCT-kompetenceområderne i matematikfaget? Post.doc. Andreas Tamborg fortæller om dette:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Video: Måder at integrere PCT i matematik

I danske undervisningsmaterialer til matematikundervisningen ser vi forskellige måder, hvorpå programmering og computational thinking (PCT) integreres. I alt har vi fundet 6 forskellige måder – eller kategorier for – hvordan integrationen finder sted. Og fælles for dem alle er, at de i en eller anden grad indtænker begreber og/eller egentlige handlinger/aktiviteter, som trækker tråder til PCT-området. Raimundo fortæller om dette:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Videoer

Videoerne i denne sektion har som formål at give dig - som matematiklærer - et indblik i, hvordan Danmark integrerer...