30. juni 2016

Evaluering af to skolebaserede projekter under Danske Sciencegymnasier

Danske Science Gymnasier (DASG) gennemførte i skoleåret 2015/2016 en række skolebaserede efteruddannelsesforløb for lærere, der underviser i den naturvidenskabelige fagrække i gymnasiet. I disse skolebaserede forløb afprøver DASG et nyt efteruddannelseskoncept, hvor lærere inddrages i udviklingsgrupper med ekstern sparring for at udvikle lokalt definerede og tilpassede undervisningsforløb eller -tiltag.

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har i foråret 2016 gennemført en evaluering af dette efteruddannelseskoncept. 

Evalueringen tager udgangspunkt i to udviklingsprojekter, som er gennemført i DASG i 2015/ 2016. Det drejer sig om ”Biologi og matematik i studieretningsforløbet” (BioMat-projektet) og ”Eksperimentelt arbej-de i gymnasiet – hvordan øger vi elevernes læring?” (”Skolebaseret udviklingsprojekt i naturfagene”, SUN-projektet).2 De to projekter er forløbet parallelt og uafhængigt af hinanden.

Evalueringens formål

Formålet med evalueringen er at undersøge betydningen af de skolebaserede efteruddannelsesforløbs opbygning og gennemførsel i forhold til lærernes læringsudbytte. Evalueringen skal anvendes af DASG i den videre udvikling af efteruddannelseskonceptet.

Projektgruppe ved IND / NEUC

Dorte Christiansen Elmeskov
Christine Holm
Begge er konsulenter ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Projektperiode

Januar - juni 2016

Rapport

Evaluering af to skolebaserede udviklingsprojekter under Danske Science Gymnasier (pdf)

NEUC logo