Videregående matematikdidaktik DidMatV / 7,5 ECTS

Vil du arbejde forskningsbaseret med matematik som undervisningsfag?

På dette kursus stifter du nærmere bekendtskab med matematikkens didaktik på et niveau, der giver dig tilstrækkelig forberedelse til at skrive fagprojekt eller speciale i dette område.

Kurset falder i to dele, en teoretisk del og et mindre selvstændigt projekt. Den teoretiske del sigter på at introducere den studerende til et udvalg af nyere matematikdidaktiske teoridannelser og metoder, herunder sådanne som vedrører

  • Teorien om didaktiske situationer i matematik
  • Kognitive og semiotiske aspekter af matematiklæring
  • Antropologisk analyse af undervisningen og dens genstand
  • Teorien om instrumentering (vedr. IT i matematikundervisningen)

Der kan i projektarbejdet indgå kortere observations- eller interviewforløb i en undervisningsinstitution uden for universitetet.

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

  • arbejde selvstændigt med elementære matematiske emner under brug af relevant matematikdidaktisk teori
  • gøre rede for anvendelsesområder, sammenhænge og forskelle mellem de i kurset behandlede teorier, diskutere andres brug af disse, og forholde sig reflekteret til egne valg af teoretisk perspektiv
  • identificere og analysere en problemstilling vedr. undervisningsfaget matematik mhp. at give den en præcis formulering indenfor rammerne af en relevant matematikdidaktisk teoridannelse
  • gennemføre en teoretisk og metodisk velfunderet matematikdidaktisk undersøgelse af en sådan problemstilling, herunder opsøge og forholde dig til relevant matematikdidaktisk litteratur

Eksamensform:

Kurset afsluttes med en prøve med intern censur og karakter givet for den afsluttende projektrapport.

Forudsætninger:

Kurset forudsætter Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik samt mindst et års bachelorstudier i matematik.

Tilmelding og praktisk information:

Kurset er placeret i skemagruppe A og er på 7,5 ECTS-point. Tilmeldingen sker via selvbetjeningssystemet på KUnet. Undervisningsproget er engelsk.

DidMatV - kursusinformation på KU kurser