Kurser for gymnasielærere mfl.

Se også IND's hjemmeside for Gymnasieforskning og -udvikling for kontaktoplysninger mm. vedrørende IND's øvrige gymnasierettede aktiviteter.

Masteruddannelse i scienceundervisning

IND udbyder i samarbejde med Aarhus Universitet Masteruddannelse i scienceundervisning. Uddannelsen er primært rettet mod undervisere på gymnasiale uddannelser i naturvidenskabelige fag. Det er også muligt blot at læse enkelte fag. Læs mere om indhold og tilmelding på hjemmesiden:

Masteruddannelse i scienceundervisning - https://www.ind.ku.dk/misu

Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen

IND udbyder i samarbejde med Matematiklærerforeningen et kursus for matematiklærere på de gymnasiale uddannelser: ”Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen”.

Kurset løber over 7 torsdage i perioden august 2018 til marts 2019. Kurset giver konkret hjælp til design af undersøgelsesbaserede undervisningsforløb, som samtidig imødekommer kravene i de nye læreplaner faget efter gymnasiereformen. Læs mere her: Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen

Kursus i Videnskabsteori for Informatikfaget - 5 ECTS point

Kurset er udviklet i samarbejde med fagkonsulent for informatikfaget, Kathrine Madsen, og dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum. Læs mere her: https://www.ind.ku.dk/undervisning-kurser/kursus-i-videnskabsteori-for-informatikfaget/

Efter- og videreuddannelse gennem enkeltfagskurser

Du har mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem enkeltfagskurser (også kaldet tompladsordning). Du kan bygge videre på din erfaring, specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge nye kompetencer. Københavns Universitet udbyder en lang række enkeltfag, hvor der er ledige pladser på bachelor- og kandidatniveau. Det kan du læse mere om her.

Her kan du se en oversigt over de kurser Institut for Naturfagenes Didaktik udbyder.

Skræddersyede kurser og aktiviteter

Den viden vi har på instituttet fra forsknings- og udviklingsprojekter, tilbyder vi nu i form af skræddersyede skolebaserede kurser og andre aktiviteter på dit gymnasium. Kurserne er velegnede til fx pædagogiske dage eller som opstart på særlige aktiviteter, hvor I vælger at sætte naturvidenskabsundervisningen i fokus. Listen nedenfor er tænkt som inspiration, det endelige program tilrettelægges i samarbejde med jer. Omfang og priser vil afhænge af den nærmere aftale om, hvad I ønsker fra os. Kontakt os derfor snarest muligt for at starte dialogen. 

Kontakt: Christine Holm for mere information.

Brug af Smartphones og Apps i naturfagsundervisning

Denne workshop udforsker apps, der kan bruges som videnskabelige instrumenter i natur-fagsundervisning. Der vil være mulighed for at afprøve forskellige apps og deltage i en un-dersøgelsesaktivitet, hvor vi bruger en app. Workshoppen foregår på engelsk.

Fagdidaktisk brush-up

Dette kursus har ikke et på forhånd fastlagt indhold. Målgruppen er tænkt som undervisere, der har mindst 5-10 års afstand til pædagogikum og som ønsker i fællesskab med kolleger (unge som erfarne) af få inspiration fra den didaktiske forskningsverden. Det nærmere ind-hold og fokus tilpasses det enkelte kursusforløb.

Innovation i naturfagsundervisningen – hvordan?

Innovation er et af de nye “buzzwords” i uddannelsesverden. Men hvad dækker begrebet in-novation egentligt over i en dansk skolekontekst? På kurset vil vi diskutere, hvad det kan be-tyde for de enkelte naturvidenskabelige fag at fremme elevernes innovationskompetence. Deltagerne vil med baggrund i erfaringerne fra det hidtil største udviklingsprojekt omkring innovationsfremmende undervisning få sparring til at udvikle undervisningsaktiviteter og evalueringsredskaber der understøtter elevernes tilegnelse af en fagligt baseret innovati-onskompetence.

Læringsmål og evaluering af læring

Evaluering er en af de vigtigste veje til at styrke elevers læring og til at forbedre sin under-visning. Og et fokus på læringsmål understøtter dialog mellem lærere og elever. Vi vil specielt arbejde med evalueringsformer, som kan indfange proceskompetencer (at undersøge, mo-dellere, argumentere, være innovativ etc.), og vi vil diskutere, hvorledes de kan bruges såvel formativt som summativt.

Undersøgelsesbaseret undervisning i naturfag – hvordan gør vi?

Vi arbejder med hele naturfagsgruppen (inkl. matematik), hvor I som lærere tilrettelægger konkrete forløb, hvor eleverne aktivt bliver styrende i deres egen læringsproces gennem undersøgelse, eksperimenter og formidling af resultater. Efter kurset vil hele faggruppen ha-ve et fælles sprog og en ramme/metode for at lave undersøgelsesbaseret undervisning.

Matematik som undervisningsfag – og Matematikkens Didaktik

Vi tilbyder matematikdidaktiske forløb, som fx kan omhandle:

  • Udfordringer og muligheder indenfor specifikke matematiske domæner og emner
  • Udfordringer og muligheder knyttet til computerbrug i matematikundervisning
  • Designforskning og udviklingsarbejde vedr. matematikundervisning, herunder aktionsforskning

Inspiration til matematikhistorie i undervisningen

Matematikhistoriske perspektiver rummer mange muligheder for integration i undervisnin-gen – både i matematikfaget selv og til tværfaglige samarbejder. Men for at udløse potentia-let, kræver det, at eleverne sættes til at arbejde undersøgende med matematikhistorie, fx ved at blive konfronteret med autentiske kilder. Hvis lærergrupper ønsker inspiration til mate-matikhistoriske emner og forløb, og sparring omkring implementering i undervisningen, så kan din skole rekvirere et kursus fra IND. Se også www.matematikhistorie.dk.

Videnskabsteori i matematik og naturfag

Hvis du også er træt af at tale om ”den naturvidenskabelige metode” i bestemt form, hvis du også synes at matematik er meget mere end regning af typeopgaver, hvis du gerne vil vise videnskabernes samfundsrelevans til dine elever på en ny måde, eller hvis du har andre ide-er til at inddrage videnskabsteori i din undervisning i matematik og naturfag, så kan din skole rekvirere et inspirationsforløb med videnskabsteoretikere og videnskabshistorikere fra IND. Vi kan for eksempel diskutere, hvordan eksperimenter og teorier udvikler sig i dynamisk samspil, hvordan der er mere end én matematisk metode, hvorfor matematik er både regel-bundet og kreativt, og hvordan grundforskning er relevant både for økonomien og kulturen.

Læringsmiljøer uden for skolen

Science centre, museer, akvarier og andre alternative naturvidenskabelige læringsmiljøer byder på en række helt særlige muligheder for læring; muligheder der udgør vigtige variati-oner i elevers løbende udvikling. Men hvordan udnyttes de muligheder, så besøget ikke bare bliver et 'sodavandsbesøg'? Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede vi-den til at optimere og understøtte elevers og læreres naturvidenskabelige udbytte af besø-get.


Savner du et bestemt kursus i formidling af naturvidenskabelige emner. Eller er du interesseret i at få hjælp til at udarbejde et kursus på din virksomhed?

IND tilbyder kurser og efteruddannelse til gymnasie- og folkeskolelærere. Nogle af vores ordinære kurser for studerende, kan også være relevante som efteruddannelseskurser. Vi har erfaring med at tilrettelægge såvel egne kurser som kurser for andre institutter og fakulteter målrettet studerende såvel som undervisere. Vi har desuden deltaget i udvikling af kurser for virksomheder. Kontakt os gerne for at få ideer til kursusudvikling.