1. juli 2015

Udredning af den gymnasiale matematiks rolle og udviklingsbehov

Matematikfagets identitet og formål er under pres set i lyset af IT‐udviklingen og udviklingen i elevrekrutteringen til de gymnasiale uddannelser. Der bør derfor iværksættes en faglig udredning med fokus på: Faglige mål og arbejdsmetoder, lærernes faglige og pædagogiske kompetencer, elevmotivation, de faglige resultater og fagets rolle i fagsamarbejder.

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen, som er uddybet i afsnit 2 i rapporten, var:

  • Stor spredning i elevforudsætninger på B-niveau hold (herunder specielt B til C hævehold), som af lærerne opleves som særlig vanskelig at håndtere på studieretninger som kombinerer B-niveauet med visse ikke-naturvidenskabelige fag; det er også på B-niveauerne, at der er de største problemer med lave eksamenskarakterer (”dumpeprocent”);
  • Skriftlig eksamen lægger i for høj grad op til at træne rutineopgaver baseret på anvendelse af computerbaserede matematikværktøjer (CAS), og dermed til at underprioritere andre faglige mål i undervisningen – herunder mål, som aftagerne efterlyser større fokus på, fx matematisk overblik og læsning af matematikholdig tekst både i og udenfor matematikfaget;
  • Der er brug for en opstramning vedr. formelle rammer om eksamen og opgaveaflevering (fx for at imødegå snyd og manglende opfyldelse af afleveringspligter, og synliggøre behovet for løbende indsats især ift. elever som præsterer mindre godt)
  • Der er tydelige overgangsproblemer mellem grundskolens og de gymnasiale uddannelsers matematik;
  • Der er stor mangel på velkvalificerede kandidater til nye lærerstillinger i matematik, og der er behov for nye initiativer ift. rekruttering og uddannelse af matematikere med de rette forudsætninger for at håndtere udfordringerne i dagens gymnasium, og for sikring af de nødvendige kvalifikationer hos alle der ansættes;
  • Både nyuddannede og erfarne matematiklærere har i dag en række efteruddannelsesbehov, særlig indenfor matematikdidaktik (inkl. stofdidaktik) og anvendt matematik

Rapport: Matematikudredningen 2015

Læs også:


Bevillingsgiver: UVM, Kontor for gymnasiale uddannelser

Projektbeskrivelse: Udredning-matematik (pdf)

Projektperiode: 1/1 2015 ‐ 1/7 2015

Projektgruppe fra IND:

Professor Carl Winsløw, projektleder
Ph.d.-studerende Britta Eyrich Jessen
Konsulent Christine Holm
E
kstern lektor Claus Jessen