Forskningsprojekter på IND

Forskningen ved IND er ofte organiseret i projekter - se nedenfor eksempler på større projekter IND deltager i.

Se også det samlede overblik over forsknings- og udviklingsprojekter.

SCOPE

31. december 2025

Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden finansierer SCOPE-projektet, der skal undersøge hvordan børn og unges viden om, interesse for og forhold til science udvikler sig over tid.
Et særligt blik vil være på at forstå, hvordan børn og unges erfaringer og baggrunde spiller sammen med deres mulighed for at se sig selv i science. Det er bl.a. disse baggrunde, erfaringer og ressourcer, som skal undersøges med begrebet science-kapital. Det kan gøre os klogere på, hvorfor nogle børn og unge udvikler og fastholder en science interesse, mens den forsvinder hos andre. Det er en interesse som har betydning for børnenes dannelse som ...

PROMISE

1. januar 2024

Projektet Philosophy of Personalized Medicine in Practice (PROMISE) er en praksis-orienteret filosofisk analyse af, hvordan personlig medicin påvirker almenmedicinsk praksis.

TIME

31. august 2022

IND deltager i EU-projektet TIME om læreres design af undersøgelsesbaseret matematikundervisning i gymnasiet. TIME-projektet involverer desuden Matematiklærerforeningen fra Danmark, og en række europæiske partnere.

IQ-Lab

30. juni 2022

IQ-Lab projektet er et samarbejde på tværs af SUND og SCIENCE.
Laboratoriearbejdet er en central del af de naturvidenskabelige uddannelser. Især inden for de farmaceutiske fag med deres fokus på blandt andet syntese, analyse og kvalitetskontrol. På trods af laboratoriets centrale position er det ikke tydeligt hvad det læringsmæssige udbytte er af denne særlige undervisningsform. IQ-Lab projektets formål er at klarlægge læringsudbyttet af laboratorieundervisningen, så denne viden vil kunne anvendes til fremti...

Marsbasen

1. februar 2022

Projektet Marsbasen går ud på at lave et spil, som lærere kan bruge til at undervise elever i pensum i Fysik C.

SIGMA

31. december 2020

Projektet SIGMA (Status og Innovation af Gymnasiets Matematikundervisning) undersøger nye muligheder og udfordringer for dansk gymnasiematematik på stx og hf efter implementeringen af gymnasiereformen 2017. Hvad kan der gøres ved de udfordringer gymnasiematematikken står overfor ift. fagligt niveau, kvaliteten af undervisningen og elevgennemførelsen? Er de ændret i forhold til tidligere? Hvordan udvikles de kompetencer erhvervsliv og videregående uddannelser ef...

MERIA

31. august 2019

IND har deltaget i EU-projektet MERIA om didaktisk design mhp. ”relevant, interessant og anvendelig” matematikundervisning i gymnasiet.

PICoSTE

31. august 2019

The project focused on enhancing science teacher preparation by emphasizing activities in science teacher education that promote the adoption of innovative teaching practices. 

Hypatia - Kønsinklusion i naturfagsundervisning

31. juli 2018

Hypatia var en forskningsbaseret kampagne, målrettet europæiske nøgleorganisationer inden for naturfagsundervisning og -formidling. Blandt organisationerne var museer og science centre, skoler, industri og forskningsinstitutioner. Kampagnen integrerede kønsinklusion i disse organisationers aktiviteter, og inddrog 13-18-årige piger og drenge.
Hypatia var et Horizon 2020-finansieret EU-projekt. Institut for Naturfagenes Didaktik udarbejdede følgende leverancer (som alle har været reviewet af projektets ekspertpanel):...

ASSIST-ME

31. december 2016

Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education, 2013-2017.
Et EU-forskningsprojekt under ledelse af IND om evalueringsmetoder i grundskolen og gymnasiet i naturfagene, teknologi og matematik.